Nyheter

Byggbranschens digitalisering skapar marknadsallsidig konkurrenskraftighet

Digitaliseringen av byggbranschen är ett frekvent debatterat ämne, och bevis såsom Ramirents digitaliseringsrapport pekar på nödvändigheten av en sådan förändring. Ett alltmer effektivt argument pekar på hur de olika potentiella digitaliseringsområdena kan effektivisera inte bara byggbranschen, utan hela samhället.

Enligt Ramirent-rapporten som släpptes tidigare i år meddelade 4 av 10 byggnadsföretag att digitalisering är ett måste om de ska vara fortsatt konkurrenskraftiga. Bland annat menar de att en mer digital verksamhet skulle underlätta i såväl planering som genomförande av projekten då samtliga parter skulle bättre kunna ta del av processuppdateringarna.

Live casino goda föredömen

Spelbranschen är ett tydligt exempel på hur digitalisering av marknaden har lett till en bredare kundbas och ökad effektivisering. Kunderna blir dessutom klimatsmarta genom att spela på live casino snarare än att spendera pengar och koldioxidutsläpp på en dyr resa till spelstäder så som Macau eller Las Vegas. Erfarenheterna är jämlika i många aspekter, då live video-funktioner gör att man får känslan av att fysiskt vara på plats.

Samtidigt påverkas casinobranschen även av förändringar inom byggbranschen, då landbaserade casinon fortfarande håller sig konkurrenskraftiga. Dessa kan fortsatt vara attraktiva alternativ, särskilt om deras byggnationer kan ske effektivare vilket kan ske genom digitaliseringsprocesser.

Kompetensbrist och ovillighet anledning till långsam förändring

Ramirents rapport lyckades få fram ett stort antal detaljer kring varför byggbranschen ännu inte har sett den digitalisering som många föreslår. Två av de största anledningarna var kompetensbrist (17 procent hos ledning och 22 procent hos personalen) och ovillighet. Inom ovilligheten finns argument såsom tidsbrist och en brist på effektiva verktyg för företagen att lätt använda sig av.

De områden där bristen är som störst är kring maskin- och materialhantering samt kring logistik och transport. Dessa är punkter som ledningen på bygghyrningsföretaget Cramos förespråkar skulle kunna vara nyckeldelningarna till att skapa en mer cirkulär byggbransch.

Samarbete med den offentliga sektorn kan vara nyckeln

I en debattartikel menar teamet hos Cramos på att en digitalisering skulle leda till en effektivisering av resurser som i längden blir än mer klimatsmart. Bland annat listar de problem så som dubbeluppsättningar av material genom användningen av flera leverantörer, samt ineffektiva och skyndade leveranser som skapar onödig trängsel i stadskärnorna.

För att lösa dessa problem genom digitalisering kräver de bland annat att ansvaret ska delas med den offentliga sektorn. De menar på att tydligare krav från staten och kommunerna, som är de största kunderna inom byggbranschen, måste hjälpa till att tvinga fram förändring. Bland annat föreslår de att beställaren ska kräva tid för utvärdering och kunskapsöverföring, samt krav på effektiviserad utrustningsanvändning genom till exempel hyrning.

En språkkunnig framtid

Genom digitaliseringen kan byggbranschen alltså både effektivisera, lönsamhetsöka, och klimatförbättra sina aktiviteter. Detta skulle båda gott för såväl företagen i sig som de nationella klimatmålen och bostadskrisen. Ledande tänkare inom branschen, såsom Cramos, likväl som Ramirents rapport och liknande kan vara ett stöd och en motivering inom digitaliseringen av byggbranschen. Många yngre som idag går in i branschen har även ofta en större digital språkkunnighet, vilket kan hjälpa branschen framåt