Nyheter

Forskning kan bidra till bättre organisatorisk och social arbetsmiljö för byggchefer

Som chef på en byggarbetsplats ansvarar man både för en komplex byggprocess med många entreprenörer och för byggarbetarnas säkerhet och hälsa. Trots att arbetet är ensamt och innebär en hög risk för stress saknas kunskap om byggchefens egen arbetsmiljö.

Jan Johansson, vid Luleå tekniska universitet, tilldelas 2 932 000 kronor för att undersöka produktionsnära byggchefers arbetsförhållanden och utveckla ett verktyg som ska stötta dem i deras vardag och bidra till en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

– De produktionsnära cheferna är arbetsledare i byggindustrin och har ganska tuffa förhållanden. Vi vet att de jobbar betydligt mer än 40 timmar i veckan, att de arbetar under stor tidspress och att de har ett litet socialt stöd eftersom de ofta befinner sig på ett bygge långt ifrån huvudkontoret, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

– Samtidigt har de både moraliskt och juridiskt ansvar för sina medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande. Det är den här situationen vi ska kartlägga, för att se hur byggchefer upplever sin arbetsbelastning och sitt ansvar och hur de under dessa pressade villkor hanterar frågor som rör deras egen och medarbetarnas arbetsmiljö.

Jan Johansson har tidigare främst forskat på arbetsmiljö och teknikutveckling i gruvbranschen. Han har också kartlagt internationell byggolycksfallsforskning och säkerhetskulturen i svensk byggbransch och medverkat i arbetet med Byggbranschens säkerhetspark. Nu ska han tillsammans med den forskargrupp han leder på Luleå tekniska universitet undersöka byggchefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

– Byggchefer har liten möjlighet att påverka det som är utlovat i kontraktet, det blir till exempel väldigt dyrt för ett byggföretag att skjuta på sådant som är planerat. Men cheferna har också ett stort handlingsutrymme på bygget och fattar många egna beslut. Det kan kanske vara så att de har för stor autonomi och att de skulle behöva ett större socialt stöd, säger Jan Johansson.

– Det finns inte så mycket kunskap om hur byggchefer mår. Det är väl lite av en machokultur i byggbranschen och förmodligen jobbar de ofta på tills det smäller till och de blir utbrända. I till exempel gruvbranschen och stålindustrin är man väldigt medveten om den fysiska arbetsmiljön och hur man ska jobba med den, men den psykosociala miljön är något man uppmärksammar i efterhand. Det är förmodligen samma sak i byggbranschen.

Kartläggning av arbetsmiljön och utveckling av ett verktyg

Det första steget i projektet är att sammanfatta den forskning som finns om byggchefer och deras arbetsmiljö genom en litteraturstudie.

– Sedan tänker vi börja med att försöka rekonstruera allt som skett i två genomförda byggprojekt utifrån byggchefens perspektiv. Därefter ska vi göra intervjuer med en större grupp byggchefer för att ta reda på hur de ser på och hanterar sin arbetssituation, säger Jan Johansson.

– Efter att vi har gjort den här kartläggningen tänker vi ta oss an och jobba parallellt med fyra pågående byggprojekt för att se vad det finns för möjligheter att förbättra byggledarnas vardag. Det kan kanske handla om att se till att man har bättre information i vissa situationer eller att man kan ha bättre framförhållning. När vi har gjort det ska vi sammanfatta det hela i ett verktyg, det kan bli en checklista eller ett antal rekommendationer. Ett verktyg som kan komma till praktisk nytta för byggchefer.

Vad hoppas du på av projektet?

– Jag hoppas att vi ska hitta någon form av arbetsordning eller struktur för hur man kan få med arbetsmiljöfrågor redan i planeringen av ett byggprojekt. Byggbranschen är redan ganska bra på arbetsmiljö, att de ligger sämre till i olycksstatistiken beror till stor del på att de jobbar under tuffa förhållanden, säger Jan Johansson.

– Men det skulle vara bra om man kan få till en systematik för arbetsmiljöarbetet som kan omfatta hela branschen. På ett bygge har man i regel underentreprenörer i flera led och alla har sin egen arbetsmiljöpolicy och sin egen syn på hur man ska jobba med arbetsmiljöfrågor. Och som byggchef har man i uppgift att samordna allt det där.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

– Ett av huvudkriterierna när vi beslutar vilka projekt som får stöd är just att forskningen ska komma till praktisk nytta. Nu har vi beviljat stöd till Jan Johansson och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Chefen som anställd – en studie av de produktionsnära byggchefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö startade i juli 2022 och pågår i tre år.

Läs mer om projektet och om andra forskningsprojekt Afa Försäkring finansierat inom arbetsmiljö och hälsa.