Nyheter

Regler kring anläggning av grönområden, parker och begravningsplatser

Att upprätta byggnader är en sak, men om man får i uppdrag att anlägga mer offentliga platser, som parker eller begravningsplatser finns det en del andra saker du behöver tänka på. Dels måste man vara på samma blad som kommunen om hur de vill att området ska se ut och vad det ska användas till.

Dels måste man hålla sig inom ramarna för vilka regler som gäller i kommunen och även om det finns några överordnade regler i landet.

Anläggning av begravningsplatser

Hur, var och när en begravningsplats anläggs är kanske inget man tänker på förrän man har fått detta i uppdrag. På grund av det historiska samt kulturella värdet många begravningsplatser har, är det inte heller bara att bygga ut, flytta eller bygga nytt.

Många av oss har säkerligen antingen varit med själva när en anhörig begravts, eller känner någon som behövt göra detta. Många väljer att personifiera gravstenar för de som lämnat oss, och det finns leverantörer som Svenskastenar.se som kan hjälpa till med detta. Det är verkligen ett känsligt ämne, och om man ska anlägga eller bygga ut en begravningsplats vill man självklart att det ska gå till på rätt sätt.

Först och främst krävs bygglov för att anlägga en begravningsplats, vilket kanske är självklart för många. Men det krävs även bygglov om man ska flytta en begravningsplats eller ändra den väsentligt.

Begravningsplatser kan anläggas både på privat tomt eller på allmän mark. Om en begravningsplats ska anläggas på privat tomt måste ägaren till tomten samtycka till detta. Det finns ingen lag som säger att det är förbjudet att anlägga en begravningsplats på privat tomt men det finns vissa regler som måste följas. Dessa regler styr hur en begravningsplats ska se ut och var den ska ligga.

Enligt lagen ska en begravningsplatsen vara minst fyra kvadratmeter stor. På denna yta ska det finnas plats för två gravar. Dessutom ska det finnas en liten parkeringsplats på tomten, så att besökare till begravningsplatsen kan parkera sina bilar.

Den som anlägger en begravningsplats måste också se till att den är väl underhållen. Det innebär att gräsmattan ska klippas och allt annat ska hållas i gott skick. På så sätt kan man vara säker på att den kommer att bli en vacker och välskött plats som andra människor kan besöka för att minnas de döda.

Om en begravningsplats inte underhålls på rätt sätt kan den tas bort av kommunen. Det är alltså lika viktigt att följa reglerna om man vill anlägga en begravningsplats på sin egen tomt som när man bygger en allmän kyrkogård.

Anläggning av parker och grönområden

Det som klassas som grönområde och park är större parker, grönområden eller anlagda områden för fritidsaktivitet som antingen ligger nära eller i direkt anslutning till tätorter. I dessa områden kan även delar av sjöar eller små sjöar ingå. Det gäller även lekplatser och naturmark i städer.

När det kommer till att anlägga en offentlig plats, som en park eller ett grönområde, finns det ett visst krav på tillgänglighet. Platsen måste, i skälig utsträckning, vara tillgänglig för personer som har nedsatt rörelseförmåga, exempelvis de som är rullstolsburna eller har nedsatt syn. Detta innebär bland annat att det måste vara lätt att ta sig fram och att risken för skada måste minimeras. Just “i skälig utsträckning” är viktigt i detta avseende, då vissa platser kan vara svårare att anpassa än andra och de behöver kanske anpassas på olika sätt.

Även här måste man givetvis ansöka om bygglov eller marklov, beroende på hur man anlägger eller ändrar platsen. Även om den åtgärd som ska göras inte kräver bygglov eller marklov, så måste man anlägga den offentliga platsen efter vissa krav. Detta gäller främst tillgänglighetskraven.

Skillnaden mellan bygglov och marklov

Ett bygglov krävs om man ska bygga en ny byggnad eller bygga ut samt göra specifika ändringar på en befintlig byggnad. Om man vill bygga en mur eller dylikt samt anordna ett upplag på tomten kan man också behöva ett bygglov. Detta gäller alltså främst för de som ska bygga nya eller ändra på byggnader och tomter.

Man behöver ansöka om ett marklov om man planerar göra en omfattande ändring av höjdläget på marken. Om man behöver fälla träd eller plantera skog kan det också behövas. Allt detta gäller inom ett område med detaljplan. Om man planerar ändringar eller bebyggelser på områden med områdesbestämmelser kan det i vissa fall också krävas ett marklov.

Om man inte är säker på att ett bygglov eller marklov behövs, är det ändå alltid bäst att kontakta sin kommuns byggnadsnämnd. Ibland krävs det att man anmäler sina byggnationsplaner eller ändringar, även om inte ett bygglov krävs.