Nyheter

Allt fler byggföretag kräver auktoriserade ställningsbyggare

Intresset för att bli auktoriserad som ställningsbyggare ökar. 32 av organisationen STIBS:s medlemmar är redan auktoriserade och för närvarande handläggs ytterligare tio nya.

Orsak: Byggföretagen ställer allt oftare krav på dokumenterad kvalitet och säkerhet.

– Vi ser en ständigt ökad kravställning från beställarna, byggföretagen, där man vill se auktorisation på de företag som ska svara för byggnadsställningarna vid byggen och renoveringar, säger Håkan Carlsson, kanslichef vid branschföreningen Ställningsentreprenörerna STIB, som organiserar en stor del av byggställningsföretagen i Sverige.

– 70 procent av omsättningen i branschen för ställningsbyggare sker i våra 117 medlemsföretag och de 32 företag som vi hittills auktoriserat står för 50 procent av omsättningen branschen, säger Håkan Carlsson.

– Just nu har vi ytterligare tio medlemsföretag som väntar på auktorisation, vilket visar på en snabb tillväxt. Orsaken är att allt fler byggare vill ha den här kvalitetsstämpeln på de företag som ansvarar för byggnadsställningarna.

Oroande regelförändringar

Men all utveckling går inte åt rätt håll enligt STIB. Håkan Carlsson oroar sig för Arbetsmiljöverkets arbete med regelförändringar som är tänkta att träda i kraft hösten 2024.

– Vi är rädda för att vi kan råka ut för sämre ställningsprodukter i Sverige i framtiden. Vi är remissinstans, men tyvärr lyssnar man inte så mycket på oss.

Arbetsmiljöverket har lagt fram ett förslag på regelförändring, som enligt Håkan Carlsson innebär att byggnadsställningar från andra marknader inte kommer att behöva godkännas för att användas i Sverige.

– Vi ser att kravet som idag finns på typkontroll som en garanti för en säker och trygg arbetsmiljö i nivå med svenska arbetsmiljöföreskrifter, samt för de byggnadsställningar som finns på den svenska marknaden. Risken med regelförändringen är att det öppnar upp för produkter från tillverkare i länder där arbetsmiljökraven och kvaliteten är lägre och leder till förhöjd risk för felmontage och olyckor på svenska byggarbetsplatser, säger Håkan Carlsson.

Tryggt och värdeskapande

STIB Auktorisation innebär att ställningsföretaget:

har ett förhållningssätt som kännetecknar en seriös och kompetent aktör i branschen

har en tydlighet, rutiner och ett systematiskt arbetssätt där utbildning, verksamhetsledning och uppföljning är centralt och

genomgår externa kontroller och revisioner av ställningar som stöd för företagets systematiska kvalitetsarbete och som underlag för Auktorisationsnämndens beslut om bibehållen auktorisation.

– Ledarskap, kompetens och systematik är centrala begrepp, säger Håkan Carlsson. Företagsledning, uppdragsansvariga och arbetsledare genomgår våra utbildningar och ställningsbyggande personal är i huvudsak anställda i företaget. Uppföljning, dokumentation och revisioner säkerställer ett systematiskt lärande och ett ständigt utvecklingsarbete.

– En beställare ska uppleva att det är tryggt och värdeskapande att handla upp en ställningsentreprenad som utförs av ett företag med STIB Auktorisation.