Nyheter

Stark tillväxt och rekordhög orderstock Q1

AF Gruppen (AFG) levererar hög tillväxt första kvartalet 2022 och har en rekordhög orderstock i slutet av kvartalet. Lönsamheten har påverkats negativt av prisökningar på råvaror och försörjningsutmaningar till följd av geopolitisk oro. Omsättningen ökade med 9 procent till 6 809 MNOK jämfört med samma kvartal föregående år, medan resultatet före skatt blev 209 MNOK.

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 6 809 MNOK (6 209) och resultatet före skatt blev 209 MNOK (245). Det gav en vinstmarginal på 3,1 % (4,0 %). En hög orderingång gav en orderstock på 42 697 MNOK (33 818) vid kvartalets utgång.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 607 MNOK (205) under första kvartalet 2022. AF Gruppen hade den 31 mars 2022 räntebärande nettofordringar på 371 MNOK (46). Resultatet per aktie för kvartalet blev 1,39 NOK (1,55). Styrelsen har föreslagit bolagsstämman en utdelning om 6,50 NOK (6,50) per aktie för utbetalning första halvåret 2022.

– Det är glädjande med en rekordhög orderstock och att affärsområdena Anläggning, Offshore samt Energi och Miljö levererar mycket goda resultat under kvartalet. Samtidigt finns det lönsamhetsutmaningar i flera av byggenheterna till följd av kriget i Ukraina och nya nedstängningar i Kina. Ökade råvaru- och energipriser samt leveransutmaningar har påverkat resultaten negativt under kvartalet. Vi arbetar nära beställarna, leverantörerna och underleverantörerna för att säkerställa stabilitet och lönsamhet i projekten, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Alla ska komma hem välbehållna från våra projekt och siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. H1-värde under första kvartalet var 0,9 (1,5). 

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron under första kvartalet var 5,5 % (5,2 %). Både i år och förra året präglas sjukfrånvaron under första kvartalet av covid-19-pandemin.

AF levererar ett brett utbud av tjänster som löser samhällets klimat- och miljöutmaningar. Detta gäller även i AF Gruppens rivningsverksamhet offshore och på land, där mer än 95 % av allt som rivs sorteras för återvinning. Bland råvarorna som återvinns utgör metaller, särskilt stål, en hög andel. Den totala mängden stål som återvanns under första kvartalet motsvarar en minskning på 27 806 i alternativa CO2-utsläpp jämfört med malmbaserad stålproduktion.

– AF har en stark position inom rivning och återvinning av offshoreinstallationer i Nordsjön, och vi ser en betydande tillväxtpotential globalt på området. Med över 15 års erfarenhet av komplicerade projekt för världsledande aktörer har vi ett bra utgångsläge för att växa inom ett område där stark efterfrågan väntas de närmaste åren. Här har vi som mål att bidra till grön omställning med hög lönsamhet, säger Tøftum.