Nyheter

Ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter

Specialfastigheters verksamhet fortsätter att växa genom en stor projektvolym. Periodens resultat har förbättrats jämfört med föregående år och fastigheternas marknadsvärde har stigit med cirka 700 Mkr sedan årsskiftet. Kriget i Ukraina skapar viss osäkerhet kring materialleveranser och ökade kostnader, vilket även inkluderar finansiering.

Hyresintäkterna ökade marginellt till 594 (591) Mkr

Förvaltningsresultatet minskade till 348 (375) Mkr

Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 57 (10) Mkr och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 53 (-14) Mkr

Periodens resultat efter skatt ökade till 363 (307) Mkr

Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 34 457 (33 761) Mkr

Ökande projektvolym men risk för materialbrist och prisökningar

På Specialfastigheter ser vi en fortsatt ökning av projekt i produktion. Som en följd av kriget i Ukraina och de sanktioner som riktats mot Ryssland har brist på vissa material och varor uppkommit, åtföljt av ibland dramatiskt stigande priser. Detta har kommit att överskugga många andra frågor som vi hanterar och det pågår ett intensivt arbete med omdisponeringar av resurser samt att finna såväl alternativa leveranskedjor som varor för att minimera effekterna av de osäkra omvärldsfaktorerna. Då läget ännu är högst osäkert går det för närvarande inte att precisera i vilken omfattning detta kommer att påverka våra projekt och våra kunder på längre sikt, eftersom många hyresavtal är baserade på produktionskostnaden.

– Vi lever just nu i en instabil värld där vi, liksom många andra, stöter på stora utmaningar. Samtidigt har vi en mycket stabil verksamhet i grunden och det ger oss goda förutsättningar att hantera det osäkra läget, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.