Nyheter

Redovisning för bygg- och anläggningstjänster

Alla i Sverige som bedriver företagsverksamhet är skyldiga att bokföra alla företagets transaktioner genom löpande och uppdaterad bokföring samt upprätta ett årsbokslut. eller en årsredovisning.

Den löpande bokföringen är en del av ett företags redovisning där även lönehantering och momsredovisning brukar ingå. I Sverige så måste samtliga transaktioner kunna redovisas både genom kronologisk ordning och i systematisk ordning –  det vill säga att de också ska redovisas gruppvis under samma konto. För just bygg- och anläggningstjänster skiljer sig momsredovisningen från andra företag som inte säljer eller köper tjänster inom byggbranschen – en så kallad omvänd skattskyldighet. Vi återkommer till det.

Redovisning då och nu

Handelsmän har i alla tider skrivit upp de transaktioner som gjorts och man har hittat gamla lertavlor och pergament med noteringar om inköpspriser och intäkter vid försäljning. Detta gjorde att det underlättade när de skulle sätta priser på varorna samt hur mycket de skulle betala i skatt. Den bokföring vi använder oss av idag kallas för dubbel bokföring och går ut på att summan av alla utgifter och intäkter alltid ska bli noll.

Det är tack vare ett enhetligt bokföringssystem som Europa började använda sig av arabiska siffror istället för romerska siffror – då de romerska siffrorna ansågs ta alldeles för mycket plats i själva bokföringen. Kravet på ett enhetligt system för bokföring gjorde också att matematikens utveckling gick i allt snabbare takt i första hand i Italien under sen medeltid och under renässansen.

Den dubbla bokföring som används har exakt samma upplägg som den dubbla bokföring som infördes i Italien under 1400-talet. Grundaren till den dubbla bokföringen hette Luca Pacioli och slog igenom i och med att han gav ut en bok 1494 som heter Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita – och den ligger som grund för den bokföring som används idag. Den dubbla bokföringen introducerades i Sverige först 1620-talet av Abraham Cabiljau.

Löpande bokföring

Grunden i all redovisning är den löpande bokföringen som är en sammanställning av samtliga transaktioner som görs i ett  företag och därifrån kunna upprätta en resultat- och balansräkning. Det finns två metoder som används i den löpande bokföringen varav kontantmetoden är en enklare variant som endast får användas av mindre företag. Den vanligaste formen av bokföring är faktureringsmetoden då en faktura först bokförs när den skapas av leverantören eller tas emot av kunden och sedan en gång till när den faktiskt betalas.

Man bokför då transaktionen och för ingående moms eller utgående moms – mellanskillnaden mellan dessa ska sedan betalas genom momsredovisningen till skattemyndigheten. Vid faktureringsmetoden registreras momsen direkt när fakturan skapas eller när den tas emot av kunden. Näringsidkare kan också välja hur detaljerade de vill vara i sin bokföring genom att antingen boka all försäljning under samma konto, eller ha underkonton för att specificera mer exakt vilken vara eller tjänst försäljningen gäller.

Vad ingår i begreppet redovisning

Redovisning är det samlade begreppet för den löpande bokföringen, bokslut och årsredovisning men även momsredovisning och lönehantering går under samlingsbegreppet. En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

Det vanligaste för ett företag är att leja en redovisningskonsult till det löpande arbetet där även momsredovisning och lönehantering ingår. Det är även redovisningskonsulten som gör alla förberedelser inför årsredovisningen såsom avskrivningar och periodiseringar – och sen ansvarar för att göra själva bokslutet. Allt detta ligger sedan som grund för årsredovisningen som de flesta företagen väljer att leja in en auktoriserad revisor för. Detta för att det är ytterst viktigt att alla siffror och transaktioner är rätt då det yttersta ansvaret alltid ligger hos ägaren, ägarna eller styrelsen av företaget.

Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet eller omvänd byggmoms som den också kallas gäller inom bygg- anläggnings- och skrotbranschen. Det innebär i korthet att byggföretag som säljer en tjänst till en annan aktör inom samma bransch inte ska ta ut moms på sina fakturor. Skyldigheten att betala moms överförs istället till den som köper tjänsten eller varan – detta kallas ibland för reverse charge.

Så fungerar det

Normalt är det alltid säljaren som lägger på en utgående moms på sina fakturor, men när omvänd byggmoms gäller är det istället köparen som ska redovisa den utgående momsen. Detta gäller under tre förutsättningar:

  1. Tjänsten du säljer måste passa beskrivningen. Den ska avse anläggningar, fastigheter eller byggnader och ska gälla mark-, bygg- eller anläggningsarbete. Även installationer av byggnader, uthyrning av anläggningsmaskiner med förare eller uthyrning av byggnader samt arbetskraft för detta ingår i denna kategori.
  2. Köparen måste vara av rätt kategori och det vanligaste är andra byggföretag. Det kan också handla om företag som säljer dessa tjänster vidare, och då regelbundet och i stor omfattning. Vanligtvis vet köparen själv om de är godkända för omvänd skattskyldighet eller inte.
  3. Omsättningen måste vara på en fastighet i Sverige och även arbetet ska göras på en fastighet i Sverige.

Detta kan låta krångligt och tidsödande och det är därför många lejer in hjälp för sin löpande bokföring, momsredovisningar, lönehantering, bokslut och årsredovisning.