Nyheter

Finskt företag utvecklar betong utan cement

Det finska företaget Betolar utvecklar betong som använder industriella restprodukter i stället för cement. Därmed kan koldioxidutsläppen minskas kraftigt. Företagets koncept som kallas Geoprime® används redan kommersiellt för tillverkning av markplattor, takpannor, avloppsrör med mera.

Betongindustrin står inför två stora utmaningar, att minska sin klimatpåverkan och att tackla bristen på jungfruliga råvaror. Samtidigt har en stor del av den övriga industrin problem med att hantera sina restprodukter. Betolar bidrar till att lösa alla tre problemen.

Sekundära restströmmar

I stället för cement används sekundära material från processindustri och från energianläggningar. Betolar har kommit längst när det gäller att använda slagg, en sidoström i ståltillverkning. Andra typer av avfall kan bli aktuella. Företaget har även testat flygaska från energipannor. Det kan även bli möjligt att utnyttja så svåra avfall som grönlutslam från massaindustrin. Företaget har analyserat återvinningsbarheten för fler än 300 sidoströmsmaterial från olika industrier.

All cement i betongen kan ersättas av sekundära material. Exempelvis masugnsslaggen fungerar även som bindemedel i betongen. Det som krävs är en tillsats i form av en alkali-aktiverare.

Betolar identifierar användbara sekundära material, utvecklar betongrecept baserade på dessa och tillhandahåller de tillsatser som behövs samt Know How för att tillverkarna ska kunna övergå till cementfri produktion.

– Betongfabriken behöver inte bygga om sin utrustning, vilket gör vårt koncept unikt, säger Janne Rauramo, executive VP på Betolar. Vi försöker också hitta lösningar där lokalt tillgängliga sekundära material kan användas, för att minska miljöbelastningen.

Klimatberäkningar

Företaget har gjort analyser och beräkningar av klimatpåverkan från slutprodukterna. Detta visar att med Geoprime® minskar klimatavtrycket (CO2 eq) med upp till 80 procent för betongens råmaterial. Tillsammans med sina kunder kommer Betolar att ta fram EPD:er för flera av slutprodukterna.

– Genom att göra det möjligt att använda sekundära material bidrar vi till den nödvändiga omställningen med övergång till cirkulär ekonomi. Våra kunder kan vara med och ta The Green Lead, fortsätter Janne Rauramo.

Har den betong som baseras på sekundära råvaror då lika bra tekniska egenskaper som konventionell betong?

– Omfattande tester har gjorts på styrka och hållfasthet och de har definitivt visat bra resultat. Prestanda är jämförbara med konventionell cementbaserad betong, säger Janne Rauramo. Testerna har utförts av oberoende tredjepartsföretag.

Konceptet Geoprime® används idag vid tillverkning av markplattor, takpannor och liknande produkter, samt avloppsrör. Nya applikationer utvecklas, bland annat färdig betongmix för armerade konstruktioner.

– Vårt utvecklingsarbete inriktas på tre områden, dels att hitta sekundära materialströmmar, dels att analysera dessa material och dels att ta fram nya recept, berättar Janne Rauramo. Vi har erhållit forskningsstöd och lån för detta forsknings- och utvecklingsarbete, sammanlagt 42 miljoner Euro.

Betolar kommer att använda artificiell intelligens som verktyg inom alla tre områdena.

Betongtillverkning på licens från Betolar sker redan hos flera finska företag, bland andra JA-KO Betoni och Ruskon Betoni samt hos belgiska Tubobel. Nyligen har Danmarks största betongtillverkare IBF tecknat avtal med Betolar.

– Sedan gör vi pilotförsök med tillverkare i flera länder, bland annat har vi mycket bra samarbete med två svenska betongaktörer som ger oss värdefull input, avslutar Janne Rauramo.

Betolar är noterat på Nasdaq-börsen.