Nyheter

ECOCLIMES EVERTHERM återvinner mest energi när den behövs bäst

Ecoclime Groups system för återvinning av köpt energi ur avloppsvatten Evertherm SEW avsett för större fastigheter, minskar radikalt behovet av ny tillförd energi till fastigheter och industriprocesser. Besparingen är normalt 30 procent och under vissa förhållanden så stor som 45 procent.

– Vi ersätter normalt cirka 30 procent av den energi som en fastighet använder särskilt vintertid och i vissa fastigheter kan det ligga uppåt 40 – 45 procent. Det gäller där det är stora vattenflöden, exempelvis tätt befolkade fastigheter eller fastigheter där det finns restauranger, där vattenförbrukningen är hög. När vi adderar till återvinning av värme i frånluften och bergvärme med komfortkyla kan vi nå upp till 80 procent i energieffektivisering. Det säger Lennart Olofsson, en av tre grundare av Ecoclime Group, som är noterat på Nasdaq First North Premier och som just nu står inför en kraftig expansion.

Ecoclime tillhandahåller fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Företagets ETX-teknologi och cirkulära energisystem kan användas i såväl ROT-projekt som vid nybyggnation.

– Som mest nytta gör energibesparingen när behovet är som störst, säger Lennart Olofsson. 90 procent av all kostnadsbesparing görs vintertid när tillförd energi är som dyrast. Det finns ingen aktör som är i närheten av att återvinna så mycket köpt energi i en fastighet som vi gör.

Integrerade system

Ecoclime tar ansvar för hela värdekedjan, från tillverkning av värmeväxlarsystem i egen fabrik i Vilhelmina till installation ute hos slutkunderna. Systemet är unikt och integreras med befintliga energisystem i bostadsfastigheter, hyreshus och bostadsrättsföreningar, men också i ökande utsträckning i industrin.

Företaget har närmare 30 system installerade i bostadsfastigheter och industriella miljöer. Så det finns gott om referensobjekt.

Utöver vinster för den enskilde fastighetsägaren talar Lennart Olofsson om samhällsnyttiga effekter.

– Kan man minska behovet av energi vid respektive förbrukare kan man ju leverera ut energi till fler i de system som redan finns. Det betyder att hela infrastrukturen kan dra nytta av det när man inte behöver bygga ut el- och fjärrvärmenät i motsvarande grad.

– EU driver ett initiativ som heter Mission Innovation i syfte att identifiera teknologier som kan spara mycket energi genom återvinning och cirkulär energi. De har genom den svenska Energimyndigheten och RISE kommit fram till att man globalt skulle kunna spara 6 000 TWh med vår teknologi. Fram till 2030 finns det enligt MI en marknad på 600 TWh för våra lösningar, vilket ungefär motsvarar den gas som Northstream 1 transporterar till Tyskland eller hela 80 kärnkraftreaktorer typ Forsmark.

Rustade för expansion

Ecoclime Group omsatte förra året 150 miljoner kronor och siktar på cirka 300 miljoner i år.

– Vi har ambitionen att växa kraftigt, bland annat med ett förvärv vi gjorde nu efter årsskiftet. Vi har rejält med eget kapital och en väl tilltagen kassa och står därför väl rustade för att ta nästa steg. Vi har ett industriellt ben som vi startade förra året. Samma typ av lösning som vi hittills erbjudit flerbostadshus erbjuder vi nu industriella verksamheter, livsmedelsindustri, bryggerier, sjukhus och avloppsreningsverk.

– Vi genomför en generationsväxling med nytt management och har rustat för en internationell expansion, säger Lennart Olofsson.

www.ecoclime.se

På bilden: Ecoclimes VD och grundare Lennart Olofsson till höger samt energitekniker Viktor Lindström och automationstekniker Jeff Hägerman vid fastigheten Fjärdingsmannen, där Stockholmshem nu driftsätter två Evertherm SEW-system som ska återvinna gratis energi i tre nyproducerade studentfastigheter.