Nyheter

Avgränsad byggarbetsplats eller inte

Hur en byggarbetsplats skall vara avgränsad finns det inte några enkla och tydliga riktlinjer kring. När den skall vara avgränsad råder det dock inte några direkta tveksamheter kring och vanligast idag är nog att man använder ett byggstängsel

Det är Arbetsmiljöverkets föreskrifter som reglerar graden av avgränsning men problemet man ställs inför är hur avgränsningen skall vara konstruerad. I grunden handlar det om att tredje man skall skyddas från skador och olyckor. Risken varierar naturligtvis och är helt beroende på vilken typ av arbetsplats och vilken omfattning av bygget det handlar om. Byggets utsträckning i tiden samt hur geografin ser ut har också stor betydelse.

Ibland kan det förstås räcka med ett enkelt plastband om riskerna för olyckor bedöms som mycket små eller obefintliga. Att omvärdera och göra en ny riskbedömning när olyckan väl varit framme kan bli en kostsam historia och därför bedömer nog de flesta byggherrar, stora som små, att det förebyggande säkerhetsarbetet är väsentligt och satsar därför på ett byggstaket kring arbetsplatsen.

Byggstängsel minimerar risken för olyckor

Vid flertalet byggarbetsplatser har man därför valt att redan i ett tidigt skede sätt upp byggstängsel dels för att  minimera olycksrisker men också för att i någon mån försvåra för stölder från arbetsplatsen.

Idag är det många som väljer ett färdigt byggstängselpaket istället för att på egen hand plocka ihop de delar som behövs. Man vinner tid och framför allt är det en fråga om att kunna lita på att alla delar, som tillsammans blir ett pålitligt byggstängsel, passar ihop.

Det är inte bara vid större byggarbetsplatser inom tätbebyggda områden som det finns risker. Även ett mindre bygge på landsbygden kanske genomförs på ett sådant sätt att ett byggstaket erfordras. En liten villa med källare förutsätter schaktningsarbete som kanske pågår under flera dagar. Då arbetsplatsen lämnas utan uppsikt t.ex. nattetid har byggherren fortfarande ett ansvar för säkerheten. Det kan vara lätt att negligera riskerna som finns även på den mindre arbetsplatsen som många gånger borde vara betydligt bättre avgränsad med byggstaket.

Större risker i tätorter

Naturligtvis ökar riskerna i tätbebyggda områden där det är mer människor som vistas och rör sig kring bygget. Vid de inspektioner som genomförs av Arbetsmiljöverket kontrolleras självfallet om avspärrningen är i paritet med den riskanalys som har gjorts. Det är väl varje byggherres önskan att slippa en sådan diskussion när byggprocessen redan startat och pågår. Det är inte särskilt förvånande att  färdiga byggstängselpaket är ett välkommet alternativ för många byggherrar.

Att välja ett byggstängsel vid ett bygge är nästintill en självklarhet numera om inte mycket starka skäl talar för motsatsen.