Nyheter

Nytt projekt: Går det att skapa installationer utan avfall?

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans, och vad händer med garantier?

Det är några av de frågor som ett nyligen uppstartat projekt kommer belysa.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige står för ungefär en tredjedel av samhällets avfallsmängder. Material till ett värde av 19 miljarder kronor årligen faller ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Samtidigt finns det en stor marknadspotential för återbruk.

– Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Det här projektet är ett viktigt steg för att ta reda på förutsättningarna för ökat återbruk i branschen, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

Projektet, som startade i december 2021, ska undersöka förutsättningarna för att öka återbruk i installationsbranschen. Cirkulära materialflöden kan bidra till att skapa hållbara byggnader och installationer på lång sikt. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och uttag av naturresurser.

– För att åstadkomma ett cirkulärt skifte krävs en omställning hos samtliga aktörer i värdekedjan. Fler aktörer behöver ställa om sina affärsmodeller till att inkludera återbruk och därutöver anpassa sina affärsmodeller för att stötta varandra. Installationsbranschen har särskilda utmaningar då de tekniska installationerna i högre grad än andra delar i en byggnad består av aktiva komponenter där livslängden ofta är kortare och möjligheten att återbruka kan begränsas av flera anledningar, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Målet är att ta fram konkreta förslag och åtgärder för att installatörer ska öka återbruk och recirkulera material. Det gäller åtgärder som enskilda företag har möjlighet att genomföra.

Projektet ska även försöka identifiera förändringar som kan behövas göra i regelverk och standarder. Framförallt ska projektet bidra till att skapa en bild över förutsättningarna för ökat återbruk. Det ska även resultera i förslag på åtgärder och insatser som stöttar en cirkulär installationsbransch.

Potentialen för ökat återbruk är stor. I studien ”Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn” uppskattas att marknaden för potentiella återbruksrelaterade tjänster skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i bara Göteborgsregionen under 2021.