Nyheter

Unikt projekt inom dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen är en utmaning speciellt för mindre kommuner. RISE har nu initierat ett Vinnova-projekt som kommer att pågå i två år fram till 2023.

Projektet koordineras av RISE och i projektgruppen ingår allmännyttan, privata bostadsbolag, kommuner, VA-bolag, universitet, teknikleverantörer, branschföreningar och myndigheter.

– Styrkan i projektet är att det är många aktörer som deltar med fokus på bebyggelse och kvartersmark samt även med kommunala VA-bolag, berättar Brita Stenvall, projektledare på RISE. Tillsammans arbetar vi med Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Högskola. Vår totala budget är på 22 miljoner och den ska täcka många olika delar.

Unikt projekt med starka aktörer

Det är ett samverkansprojekt där referensgruppen består av flera aktörer; Svensk Försäkring, Boverket, Nacka kommun, Svenskt Vatten och fastighetsbolagen NCC och Skanska. Det måste ske en förflyttning hur man tänker kring dagvattenfrågan och möjlighet till att skapa förutsättningar för hållbara dagvattenlösningar. I dag saknas lagar och nationella riktlinjer och fortfarande saknas standarder. Man hoppas nu i gruppen att under kommande år nå fram till en systemomställning mot en säker hantering av dagvatten.

– De viktigaste utmaningarna, som projektet adresserar, är klimatförändring, översvämning orsakad av skyfall, platsbrist i städer, otydlig ansvarsfördelning och att nå god status enligt Vattendirektivet. Vi förväntar oss att detta projekt ska leda till ett ökat samarbete över de traditionella organisationsstrukturerna. Vi kommer också att fokusera på de mjuka värdena och göra analyser och utvärdera vad som är bra ur både ekonomiskt-, socialt- och miljöperspektiv.

Öka kunskapen om dagvatten

En intressant fråga är vilken systemlösning som gör störst nytta när det gäller att ta hand om dagvatten. Är det exempelvis mer fördelaktigt att rena och utjämna regnvatten lokalt på kvartersmark istället för i större anläggningar nedströms som kommunen och VA-huvudmannen ansvarar för? Det bästa kan vara en kombination av uppströms och nedströmsåtgärder.

– Projektet kommer att ta fram förslag med tekniska principlösningar för dagvattenhantering på kvartersmark. Det handlar om de vattenspecifika konstruktioner och komponenter som behövs för att designa multifunktionella dagvattenanläggningar. Exempelvis planteringar eller aktivitetsytor som kan omhänderta dagvatten, berättar Brita Stenvall.

Sammanfattningsvis måste det bli enklare och tryggare för byggherrar att anlägga hållbara dagvattenåtgärder samt att alla inblandade aktörer får en god kunskapsnivå.

På bilden: Dagvattenlösningar i kvarteret Mejeriet i Örebro

Bild: Richard Ström