Nyheter

AHLSELL – framtiden byggs varje dag – vi levererar

Vatten- och avloppsnät är helt nödvändiga infrastrukturer i vårt samhälle. Ahlsell tar sitt ansvar som en säker och pålitlig leverantör, och engagemanget begränsar sig inte enbart till att leverera rör, brunnar och tillbehör. Företaget deltar aktivt i det arbete som krävs för att möta dagens utmaningar.

– VÅRT MODERNA samhälle är beroende av kritisk infrastruktur som vägar, el och energi. Hit hör också vattenförsörjning och vattenrening, säger Lars Andersson, divisionschef VA & Mark på Ahlsell. Speciellt inom vatten och avlopp är underhållsskulden stor, vilket uppmärksammats i flera forskningsrapporter.

– Brist på underhåll, reinvesteringar och investeringar i nät och anläggningar kan försämra dricksvattnets kvalitet och dessutom förmågan att rena avloppsvattnet, fortsätter Lars Andersson. Ahlsell tar också höjd för dagens och morgondagens utmaningar med en klimatförändring som kan leda till översvämningar i vissa lägen och till vattenbrist i en del regioner.

Detta är bakgrunden till att företaget förutom att erbjuda rör, brunnar och alla nödvändiga tillbehör för husbyggen, avloppssystem, vatten- och reningsverk i hela Norden, dessutom engagerar sig i innovativa projekt. Ett engagemang man ser som nödvändigt för att bidra med ”sitt strå till stacken”.

Gardering mot skyfall Ett av de innovativa projekten är stadsdelen Bäckaslöv i Växjö. I en ny esplanad ordnas växtbäddar dit vatten från intilliggande hårdgjorda ytor leds. Vattnet filtreras i bäddarna genom makadam uppblandad med biokol. Kolet binder tungmetaller ur dagvattnet. Detta leds vidare till fördröjningsmagasin. Biokolbäddarna fungerar som ett stort dagvattenmagasin. Överskottet går vidare till det normala dagvattensystemet och fortsätter till flera dammar innan det släpps ut i marken. På detta sätt klarar stadsdelen dagvattenhanteringen även vid kraftiga skyfall. Ahlsell har svarat för allt VA-material inklusive ett mycket stort antal brunnar: perkolations-, luftnings- och regleringsbrunnar. I centrala Karlstad dimensionerar man upp dagvattensystemet. Ahlsell levererar gigantiska PE-ledningar och två stora brunnar, till ett schakt från stadens centrala delar till Vänerns strand. Från brunnnarna ska vattnet gå via sjöförlagda ledningar 60 meter ut i Vänern.

– I innovativa projekt hjälper vi därmed till med hållbara lösningar som effektivt förhindrar översvämningar, skador och utsläpp, säger Lars Andersson.

Vattenbrist Ett annat aktuellt bekymmer är bristen på dricksvatten. Även här är Ahlsell engagerat. Företaget har levererat till bräckvattenverket Kvarnåkershamn på Gotland, Sveriges största i sitt slag, som använder havsvatten som råvatten för att producera 7 500 kbm dricksvatten per dygn. Ahlsell har levererat rör och ledningar, för både intagsledningen från havet och delar av distributionsnätet.

– Bland de många projekt som bygger ett hållbart samhälle och som vi deltagit i, är det glädjande att så många involverar VA. Vårt mål är att skapa mer hållbarhet i alla projekt vi levererar till och att tillsammans med kunder hitta långsiktiga lösningar, avslutar Lars Andersson, divisionschef VA & Mark på Ahlsell