Nyheter

Gatugods från Ulefos håller för höga klimat- och hållbarhetskrav

Tradition, kompetens och erfarenhet är centrala begrepp i Ulefos tillverkning av betäckningar för hantering av dagvatten. Förtagets lösningar motsvarar högt ställda klimat- och hållbarhetskrav.

– Vi tänker i långa cykler. Våra produkter ska vara hållbart tillverkade, lättillgängliga, enkla att installera, de ska klara hård belastning och passa vårt tuffa nordiska klimat, säger Peder Svensson, försäljningschef på Ulefos i Sverige.

Ulefos fokus är vattendistribution och gatugods och målgruppen är framför allt kommuner och kommunala vattendistributionsnät samt vatten- och avloppsreningsverk. Årligen levereras 70 000 enheter, primärt till kommuner som slutkund.

– Traditionen sträcker sig tillbaka till 1600-talet då Ulefos Jernverk i Ulefoss tillverkade hushållsartiklar i järn. Idag är produkterna helt andra, men fortfarande handlar det om tillverkning baserad på energi från vattenkraft och stort fokus läggs vid hållbarhet, klimat- och energieffektivitet. Betäckningar i segjärn och ventiler tillverkas i Norge och betäckningar i gråjärn tillverkas i Finland.

– Våra gjuterier är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och det vi tillverkar är utvecklat för vårt nordiska klimat som ställer höga krav. Vi har omfattande och god egenkontroll enligt gängse standard EN 124-2, men vi kontrolleras också av en tredje part.

– Vi har kortare ledtider och transporter och vi använder återvunnet material, järnskrot helt enkelt, i båda våra fabriker. Energiförsörjningen på vårt järnverk i Norge är 100 procent förnybar, den kommer från vattenkraft. Vi levererar vårt segjärnsgods omålat, vilket både sparar 14 ton i minskat restavfall samt gör det möjligt för slutkunden att se kvaliteten på det gjutna godset.

Dagvattenhantering

Produkterna är traditionella produkter för dagvattenhantering, ytvattenrännor för linjeavvattning, kantstens- och rännstensbetäckningar, kupolgaller, allt som behövs för att få ner dagvattnet i VA-systemet eller lokalt omhändertagande.

I dagvattenhanteringen kommer linjeavvattning i spel exempelvis vid större öppna hårdgjorda ytor. Våra kantstens- och rännstensbetäckningar hjälper bland annat till att avvattna vår gatumiljö. Alternativt leder vattnet till lokalt omhändertagande, LOD, där även kupolgaller fyller en funktion i växtbäddar i form av diken och andra gröna områden.

– Våra produkter är dimensionerade för att klara det största påfrestningar där det krävs, och samtidigt göra jobbet. säger Peder Svensson.

Ulefos verksamhet är helt fokuserad på Norden och finns på sex platser med tillverkning i Norge och Finland och försäljning i hela Norden. Årligen tillverkar de båda gjuterierna cirka 18 000 ton gatugods och industrigods. Totalt sysselsätter företaget 310 anställda och omsätter 900 miljoner svenska kronor. Den svenska verksamheten har 18 anställda och omsätter 330 miljoner.

På bilden: LOD och Kupolsil i ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Landskapsarkitekt Kirstine Laukli vid Statens Vegvesen i Norge

www.ulefos.se