Nyheter

Ny rapport slår fast: Systemtänkande allt viktigare vid dagens byggande

Dagens byggande innebär att vi får allt större krav på en god samverkan mellan byggnad, installationer och alltmer komplexa system. Kraven för att uppfylla fackmässigheten blir större och möjligheten att guidas av schabloner och tumregler minskar.

Att vara lyhörd för nya erfarenheter och tillämpningar blir allt viktigare enligt rapporten Goda exempel – Systemtänkande från Gar-Bos tekniska råd.

Rapporten Systemtänkande är den andra av flera som ingår i rapportserien ”Goda exempel”  från Gar-Bos tekniska råd. Syftet med den andra rapporten är att tydliggöra vikten av samverkan mellan aktörer och förståelsen för det komplexa system som en byggnad är. Rapporten riktar sig främst till professionella aktörer så som byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter och byggare, i syfte att ge både inspiration och konkreta råd.

–  Vi ser spridandet av ”Goda exempel” som en viktig del i vår strävan efter att skapa ett mer effektivt samhällsbyggande som ger stora värden för kunder och brukare, säger Mårten Lindström, ordförande för Gar-Bos tekniska råd.

System och systemtänk

Ett system kan ses som något som består av flera samverkande komponenter, faktorer eller funktioner. Om någon del ändras så påverkar det andra delar i systemet, och ändras flera delar samtidigt är det svårt att förutse effekten. Då byggnader blir mer högisolerade och installationssystemen mer avancerade är både systemets avgränsning och en medvetenhet för att fånga upp styrande faktorer viktiga, menar Gar-Bos tekniska råd.

I rapporten ges ett antal exempel på vad brist på systemtänkande vid fönsterbyten, byte av uppvärmningskällor och energioptimering kan orsaka. Det kan handla om allt från fuktskador till en sämre inomhuskomfort.

– Ett bra samarbete mellan olika yrkeskategorier och lyhördhet för varandras specialistområden är en viktig förutsättning för ett bra resultat, säger Mårten Lindström.

Goda exempel

Tekniska rådet menar att kunskapen för att fånga upp vilka faktorer som är viktiga för ett bra systemtänk till viss del redan finns i branschen, men att det alltid finns anledning att öka medvetenheten om frågan, samt hålla sig uppdaterad på byggtrenderna.

– I rapporten lyfter vi ett RISE-projekt som ett gott exempel, där man skapat en forskningsvilla som är uppförd för att vara kostnadseffektiv, miljövänlig och energisnål. Till den kan tjänster och produkter anslutas för att testas och utvärderas i en verklig villamiljö med verkligt uteklimat. Det som är det goda exemplet här är inte villan i sig utan systemtänket i projektet, säger Lars Tobin från AT Consult, ledamot i rådet och den som varit huvudförfattare.

Tanken med rapportserien Goda Exempel är att sprida viktig kunskap och goda erfarenheter från aktuella och viktiga tillämpningar inom samhällsbyggande.

Om Tekniska rådet

Gar-Bos tekniska råd arbetar sedan 2012 med att analysera risker inom bygganet för att på bästa sätt kunna förebygga skador. Rådet är brett samansatt av erfarna personer från samhällsbyggnadssektorn.

Läs hela rapporten här!