Nyheter

Kommande byggregler lättare att använda

Boverkets byggregler omarbetas enligt en ny regelmodell. De kommer att bli lättare att använda. Det blir mindre av detaljregleringar och mer av funktionskrav. Hänvisning till standarder och allmänna råd tas bort i största möjliga utsträckning. Detta lämnar utrymme för innovationer och ger större möjligheter för branschens aktörer att utveckla lösningar.

”Kommittén för modernare byggregler” arbetade på regeringens uppdrag 2017–2019. Syftet var att se över och föreslå moderniseringar och förenklingar av regelverken. Slutbetänkandet som lämnades till regeringen omfattade bland annat BBR. Efter remissomgång mottog Boverket synpunkter på BBR. Då var Boverket redan igång med ett uppdrag att i detalj se över BBR (2011:6) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder EKS.

För ungefär ett år sedan rapporterade Boverket en ny regelmodell. Rapporten heter ”Möjligheternas byggregler”. Själva reglerna i ny tappning kommer dock först om några år.

– Reglerna ska förenklas. Detta ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt flera innovativa lösningar, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

Det finns också ett behov att samordna arbetet med Boverkets uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. När byggnadsnämnderna väl blir inarbetade på den nya modellen kommer deras handläggning att underlättas.

Samma kravnivåer

Den nya regelmodellen för BBR och tillämpning av EKS påverkar inte kravnivåerna enligt lag och förordning. Dessa ligger kvar. Det är endast Boverkets tillämpningsföreskrifter som omfattas.

Efter omarbetningen kommer byggreglerna att:

bestå av färre regler

vara formulerade som funktionskrav

innehålla endast bindande föreskrifter

Det innebär att de inte kommer att ha några allmänna råd och inga hänvisningar till standarder eller branschorganisationers riktlinjer.

Boverket ska precisera de krav som ställs på lag- och förordningsnivå, men samhällsbyggarsektorn ska ta fram lösningar som uppfyller dem. Detta innebär en ”maktförskjutning” på så sätt att myndigheten svarar för mål och funktionskrav, medan sektorns aktörer tar fram godtagbara lösningar och verifierar dem. Aktörerna får därmed större frihet, men också större ansvar.

– En avsikt med den nya regelmodellen och de kommande helt omarbetade regelverken är att man inte ska gå vilse i detaljer. Regelverken öppnar för nya lösningar och nya produkter. Vi ska därmed också formulera krav som bättre står sig över tid, säger Fabian Ardin, brandingenjör på Boverket.

– Planen är bland annat att dela upp BBR i ett tiotal författningar, där brandsäkerhet sannolikt blir en av de mer omfattande, fortsätter Fabian Ardin. Men även här är ambitionen att det blir mindre av detaljer än idag, och mer av generella krav.

Referensgrupp

För att få input från branschorganisationer och andra inom sektorn som berörs av brandskydd finns en referensgrupp med representanter från bland andra Svenska Brandkonsultföreningen, Brandskyddsföreningen och Byggmaterialindustrierna. Boverket samverkar också med SIS tekniska kommitté 181.

– Utarbetandet av de nya reglerna bygger på dialog och transparens, betonar Fabian Ardin.

Tidplanen för reglerna om brandskydd är i stora drag att reglerna formuleras under 2022 och är ute på remiss en period under 2023. De nya byggreglerna ska sedan gälla från 1 juli 2024 med en övergångsperiod till 30 juni 2025.