Nyheter

Omställningen börjar med bränslet

Fossila bränslen i bygg- och anläggningsmaskiner ligger bakom ca 1 miljon ton koldioxid stora utsläpp, men när branschen nu arbetar för att ställa om finns det en lättillgänglig och enkel lösning redan idag.

När omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle går allt snabbare ställs fler branscher inför påtryckningar om att minska sin miljö- och klimatpåverkan, både från politiker, organisationer, allmänhet och företag. Bygg- och anläggningssektorn är inget undantag.

Bygg- och anläggningssektorn är en viktig del av samhället, den omsätter över tusen miljarder kronor per år och har stor betydelse för den svenska ekonomin. Branschens storlek ger dock även upphov till omfattande klimatpåverkan. Enligt rapporten ”Klimatpåverkan från byggprocessen” beräknas bygg- och anläggningssektorns årliga utsläpp vara 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter, nästan lika mycket som alla inrikestransporter. Hälften av transportvolymen i stora svenska städer är relaterade till byggen enligt Trafikanalys.

Tillverkningen av byggmaterial  ligger bakom majoriteten av utsläppen, både stål och cement är resursintensiva att framställa. Enligt Naturvårdsverket finns det idag cirka 800 000 arbetsmaskiner som är verksamma inom den svenska byggbranschen. 95% av dessa maskiner är tyngre fordon som traktorer, hjullastare och grävmaskiner, som alla drivs av diesel. Samtidigt går utvecklingen inom elektrifieringen långsamt för den här typen av fordon och det kommer ta tid att byta ut hela fordonsflottan då livslängden för maskinerna kan vara upp till 30 år.  Vilket innebär att förbränningsmotorer kommer vara aktuella inom en överskådlig framtid.

Det finns en enklare och kostnadseffektiv lösning som är tillgänglig redan nu. En lösning som exempelvis används på bygget Ebbepark i Linköping. Här pågår ett pilotprojekt för fossilfrihet där man byter ut fordonsparkens drivmedel. Leverantören Energifabriken har monterat upp en mobil tankstation på platsen med Neste MY Förnybar Diesel, även kallat HVO100.

Neste MY Förnybar Diesel är ett förnybart biobränsle, med mycket goda köldegenskaper och utan algtillväxt. Bränslet kan tankas i alla dieselmotorer och blandas med fossil diesel i valfri mängd, eftersom de två bränsletyperna har i stort sett samma kemiska sammansättning. En viktig fördel för många professionella användare. Neste MY uppfyller även typgodkännandet för den amerikanska dieselstandarden.

Att gå över från fossil diesel till rent Neste MY ger stora miljövinster i form av en minskning av växthusgasutsläppen med 70- 90 procent och en avsevärd minskning av de lokala partikelutsläppen. Bränslet framställs av 100 procent förnybara råvaror så som avfall och rester, som exempelvis kan vara animaliska fetter från kött- och fiskindustrin, samt använd matolja m.m. Neste MY Förnybar Diesel produceras av det finska bolaget Neste, världens största producent av förnybara bränslen.

Byggbranschen har mycket att vinna på att byta ut sitt fordonsbränsle till förnybart. Med Neste MY kan det göras enkelt utan investeringar i ny fordonspark. Det har aldrig varit enklare för bygg- och anläggningssektorn att bli en del av omställningen, bara att tanka och köra.

Fakta:

Neste är ett globalt bolag med rötterna i Finland. Neste skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Neste är världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter och erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin. Produkter som alla syftar till att hjälpa kunderna att reducera ditt koldioxidavtryck.