Nyheter

Frukostseminarium om fastighetens livscykel

Tillsammans med Vattenfall bjöd Aktuell Hållbarhet in till ett frukostseminarium om fastighetens livscykel. Betydelsen av att lägga just ett helt livscykelperspektiv på sin verksamhet återkom flera gånger, när en fastighetsutvecklare och en energileverantör berättade hur man arbetar för klimatmål och övrig hållbarhet.

Moderatorn Johanna Stål, redaktör på Camino Magasin, pekade inledningsvis på betydelsen av livscykelperspektiv för att bedöma den totala miljöpåverkan och flaggade för att seminariet inte minst tar upp konkreta åtgärder som aktörerna jobbar med idag.

Solid grund för AMF Fastigheter

Michael Eskils som är hållbarhetschef på AMF Fastigheter berättade att företagets hållbarhetsarbete till stor del vilar på Parisavtalet, med klimatmålet högst 1,5 graders uppvärmning, samt de globala miljömålen i Agenda 2030, främst mål 11, 12 och 13.

– IPCC:s senaste rapport var tydlig och vi måste bryta den negativa trenden, påpekade Michael Eskils.

AMF Fastigheter använder Science Based Targets Initiative som också grundas på Parisavtalet och målet att bekämpa klimatförändringar (nr 13) i Agenda 2030. Här har företaget lovat att till 2030 klara att minska växthusgasutsläppen med 100 procent för scope 1 och 2. För scope 3 är målet 67 procent minskning till 2030.

En viktig sak med Science Based Target är också att man inte får klimatkompensera sina utsläpp utan det bygger på att minska sina faktiska utsläpp.

– Vi har idag fokus på klimatfrågan i våra projekt, att ta fram ett arbetssätt för att få med oss klimatfrågan från ax till limpa i våra projekt, fortsätter Michael Eskils. Vi har bildat en intern arbetsgrupp med olika kompetenser som projektledare, uthyrare, fastighetschefer och vi på hållbarhet för att ta fram ett strukturerat arbetssätt när det gäller att ha med sig klimatfrågan i våra projekt.

Det är viktigt att man gör en klimatkalkyl i ett tidigt skede för att kunna välja mellan olika layouter, välja material med låga avtryck och att göra klimatberäkningar under hela processen. Att skapa flexibla kontorslösningar så man inte behöver bygga om varje gång för en hyresgäst är självklart även viktigt.

För att involvera hyresgäster har AMF även tagit fram ett verktyg som vi har valt att kalla för klimatportalen, det är ett webbaserat verktyg. Här kan hyresgäster få information om lokalens avtryck, sin mediaförbrukning, information om sin lokal och fastigheten samt andra funktionaliteter.

Bland mycket annat nämnde Michael Eskils också att företaget påbörjat analyser av de fysiska klimatriskerna med tanke på klimatförändringar.

– Våra kunder efterfrågar hållbara lösningar allt mer. Hållbarhetsarbete är således en fråga både om kommande generationers överlevnad och om konkurrens där vi måste möta kundernas behov, avslutade Michael Eskils.

Vattenfall har fokus på hela värdekedjan

– Som energiaktör ska vi skapa förutsättningar för fossilfri tillvaro och fossilfria verksamheter, inledde Lars Ejeklint, klimatcoach och energiexpert hos Vattenfall. Vi pekar inte ut bestämda lösningar, men bidrar till att höja kunskaperna hos de som involveras, bland annat inom bygg- och fastighetsbranschen.

Lars Ejeklint ansåg att samarbeten mellan aktörer är helt nödvändiga för hållbarhet och för att klara klimatmålen och nämnde de främsta exemplen från industrivärlden, där Vattenfall samarbetar med SSAB och LKAB (Hybrit, fossilfritt stål), Cementa (fossilfri cement) och Preem (biodrivmedel). Vattenfall arbetar även med att erbjuda fossilfri och klimatneutral el från valfri energikälla som stödjer kundens hållbarhetsstrategi.

Byggsektorn svarar både nationellt och globalt för en mycket stor del av energianvändningen och växthusgasutsläppen. Här liksom i andra branscher måste vi beakta hela värdekedjan, från förprojektering tills att huset vid slutet av livslängden demonteras. Livscykelperspektiv med andra ord.

– Det är viktigt med bra materialval från början, att det dokumenteras och är spårbart under livscykeln, vilket möjliggör bland annat återanvändning och återvinning. Livscykelperspektiv krävs för att klara alla miljö- och klimatmål, menade Lars Ejeklint.

På bilden: Michael Eskils som är hållbarhetschef på AMF Fastigheter berättade att företagets hållbarhetsarbete till stor del vilar på Parisavtalet, med klimatmålet högst 1,5 graders uppvärmning

Foto: Kjell-Arne Larsson