Nyheter

Ny utbildning: Wood First

Trästad Sverige lanserar nu en digital version av utbildningen Wood First för kommuner och regioner som vill ha stöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande.

Sverige är världsledande inom modernt träbyggande och allt fler beställare väljer trä. Idag byggs mer än tjugo procent av flerbostadshusen och en stadigt växande andel av skolor, äldreboenden, idrottshallar och andra samhällsfastigheter i trä. Samtidigt finns det fortfarande en osäkerhet hos många beställare som är vana vid att bygga med andra material. Wood First är ett digitalt utbildningsprogram och processtöd för aktörer som vill bli tryggare i sin beställarroll:

– Forskning visar att det är klimatsmart att bygga i trä. För att nå klimatmålen behöver Sveriges kommuner och regioner satsa på träbyggandet. I Wood First går vi igenom hur man tar fram en strategi samt vilka ramar, förutsättningar och verktyg som finns. Vi hjälper också till med samverkan och införande av strategin, säger Jessica Becker, projektkoordinator Trästad Sverige.

Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad Sverige, WSP Advisory, Linköpings universitet och RISE.

Utbildningen ökar kunskapen inom följande områden:

Träbyggandets tekniska förutsättningar och LCA

Styrning och möjliggörande av träbyggnation inom plan-, exploaterings-, bygglovs- och upphandlingsprocessen

Förvaltningsövergripande styrning och förankring

Triple helix – en modell för samverkan med näringsliv och akademi

– Strategier för träbyggande och hållbart byggande är smarta verktyg för att stärka beställarkompetensen och underlätta komplexa byggprocesser. Genom att erbjuda en digital version av Wood First ökar tillgängligheten för landets kommuner och regioner, säger Jessica Becker.

Foto: Jonas Westling