Nyheter

Nytt samarbete gällande CEEQUAL i Sverige

Sweden Green Building Council (SGBC) ingår nu ett partnerskap med Building Research Establishment (BRE) gällande CEEQUAL i Sverige.

CEEQUAL är världens idag ledande certifieringssystem inom anläggning och infrastruktur med över 1000 registrerade projekt. Inledningsvis erbjuder SGBC en introduktionskurs på svenska för att i förlängningen genomföra mer arbete kopplat till certifiering med CEEQUAL.

BRE är ett brittiskt, världsledande forskningscenter inom byggnadsvetenskap.

CEEQUAL är deras internationella, evidensbaserade hållbarhetscertifieringssystem för projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning samt offentliga miljöer.

Certifieringen syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än de befintliga lagkraven inom hållbarhetsområdet för att på så sätt öka projektets hållbarhetsprestanda och bidra till klimatmålen.

Systemet är holistiskt ur hållbarhetssynpunkt, vilket betyder att det inkluderar ett flertal olika hållbarhetsfrågor. Indikatorerna i CEEQUAL är indelade i åtta kategorier; projektledning, resiliens, lokalsamhälle och intressenter, markanvändning och ekologi, landskapsutformning och kulturhistorisk miljö, föroreningar, resurser samt transporter.

– Klimatfrågan är av yttersta vikt för infrastruktur- och anläggningssektorn. Med vår nya satsning och certifieringen CEEQUAL hjälper vi branschen ytterligare att säkra hållbarheten i infrastruktur- och anläggningsprojekt. Certifieringen är ett tydligt, trovärdigt och transparent kvitto på att projekten uppnår ställda hållbarhetskrav, säger Sabina Jonestrand, Chef BREEAM & Hållbar infrastruktur SGBC.

CEEQUAL är ett sätt för företag att leva upp till de målsättningar och krav som finns gällande hållbarhet i exempelvis Agenda 2030, Parisavtalet och Fossilfritt Sverige.

I Sverige har CEEQUAL använts sedan 2011, med ett 40-tal registrerade projekt såsom den pågående utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, projektet ”Flens framtida vattenförsörjning”, motorvägsbron E4 över Rotebro, långtidsparkeringar, ett nytt VA-nät, utbyggnad av ett driftområde på Arlanda samt marksaneringar.

Det är positivt att SGBCs certifieringssystem för stadsdelar och byggnader nu kompletteras med ett system för infrastruktur och anläggning. Infrastruktursektorn är en avgörande pusselbit i Sveriges klimatarbete och vi ser fram emot att stödja våra medlemmar och branschen ytterligare i och med vårt avtal med Building Research Establishment, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

För den svenska marknaden innebär samarbetet med BRE följande:

SGBC genomför introduktionsutbildningar i CEEQUAL

SGBC skapar ett nätverk för CEEQUAL på den svenska marknaden, i första hand för dem som har utbildat sig till assessorer inom CEEQUAL.

SGBC kommer att vara ett stöd, tillsammans med BRE, för kunder på den svenska marknaden.

På lite sikt har SGBC förhoppning om att samarbetet även ska innebära:

Assessorutbildningar på svenska, samt vid behov andra typer av utbildningar

Sammanställning över hur svensk lagstiftning, standarder och praxis kan användas för CEEQUAL-certifieringar.

Översättning av manualen till svenska.

Svenska verifierare som granskar de svenska projekten.