Nyheter

Cementa: ”Bred samverkan krävs för en trygg cementförsörjning”

Idag arrangerade Cementa en presskonferens för att beskriva de åtgärder som företaget arbetar med för att säkra leveranserna av cement till den svenska marknaden. Cementa gav också sin syn på vad som krävs i samverkan med politik och myndigheter för att trygga cementförsörjningen i Sverige på kort och lång sikt.

Under de närmaste veckorna behandlas det lagförslag som regeringen tagit fram och som därefter möjliggör för regeringen att meddela tillstånd för Cementas verksamhet i Slite ytterligare en tid. Detta tillstånd syftar till att kunna fortsätta bryta kalksten inom ett område som redan har milljöprövats och godkänts i det nuvarande tillståndet som löper ut 31 oktober 2021.

– Vi är positiva till regeringens snabba hantering av den uppkomna situationen för att förhindra en akut kris i den svenska byggsektorn. Det kommer dock att vara avgörande att det begränsade tillståndet inte blir för snävt tidsmässigt, utan kan sträcka sig över de närmaste åren. En längre tidshorisont är mycket angeläget för att minska risken för en betydande cementbrist under kommande år, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

– För att våra åtgärder ska vara möjliga att genomföra i praktiken och få full effekt även på kort sikt, är vi beroende av en god samverkan med politiken och myndigheter. Vi delar målbilden om en hållbar samhällsutveckling i Sverige, och jag ser därför att det finns goda möjligheter till att finna konstruktiva vägar framåt i arbetet, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör Cementa.

Att arbetet ska leda till ett långsiktigt tillstånd på 20–30 år är det eftersträvande scenariot, och det kommer också vara centralt av flera anledningar.

– Ska vi ha en tryggad cementförsörjning i Sverige så är en långsiktig drift vid Slitefabriken helt central. Det är det mest klimat- och miljöeffektiva sättet att förse Sverige med cement, samtidigt som vi ser det som självklart att bidra kraftfullt till en förstärkt dricksvattentillgång på Gotland, säger Karin Comstedt Webb.

Beskrivning av Cementas åtgärder – detta pågår nu:

Juridiska åtgärder:

1/Ett akut brytningstillstånd – Ansökan till regeringen lämnas in i september, tillstånd meddelas av regeringen i oktober. Tillståndsperiod på 1–3 år kommer att vara nödvändigt för att kunna överbrygga tiden till kommande tillstånd.

2/Ett kortare tillstånd – Ansökan ges in till mark- och miljödomstolen under 2021. Tillståndsperiod 3–5 år.

3/Ett längre tillstånd – Process inledd. Samråd planeras under kvartal ett 2022 och ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in under 2022.

Praktiska åtgärder:

1/Anpassning av befintlig stenbrytning och verksamhet i Slite, exakt hur kommer att bero på tidsfristen som ges i regeringens tillstånd.

2/Kortsiktig extern försörjning av kalksten från Nordkalk. Upp till högst cirka 25 procent av kalkstensbehovet kommer att kunna täckas med denna sten. Ytterligare volymer kräver godkännande från myndigheter

3/Eventuella brister avser Cementa att försöka täcka med långväga import av cement, även om endast begränsade volymer är möjliga på kort sikt.

Vikten av ett långt tillstånd:

Ett långt tillstånd på cirka 20–30 år har en helt avgörande betydelse för följande:

1/God försörjningstrygghet och beredskap, vilket uppnås genom en långsiktig inhemsk cementindustri.

2/Väsentligt dricksvattentillskott och ett vattenverk till Region Gotland.

3/Cementas satsning på världens första klimatneutrala cementfabrik år 2030. Denna plan ligger fast, förutsatt att Cementa har ett långt tillstånd på plats. 2030 vill Cementa kunna trycka på startknappen för att klimatomställningen i svensk cement- och betongindustri ska bli verklighet.

Bild av Marlith Albus