Nyheter

Göteborg och NCC bygger förskolor i samlat program

Lokalförvaltningen i Göteborg bygger nya förskolor i ett samarbete med NCC. Först ut av sex tänkta förskolor i ett entreprenadkontrakt är Orkestergatans Förskola i Högsbo i Västra Frölunda. Parallellt byggs en förskola i Miraaallén.

Förskolan Orkestergatan 35 ersätter en gammal förskola med fyra avdelningar från 1970-talet som har bedömts i för dåligt skick och som har rivits. Den ingår i förskoleprogrammet Äpplet, som är ett strategiskt partneringsamarbete, där Lokalförvaltningen och NCC gemensamt har planer på sex förskolor i tre etapper.

Genomtänkt gestaltning

Tegelfasaden och den mörka gröna kulören samverkar med bostäderna i området och med den intilliggande kyrkan. Utvalda fönster har lekfullt gestaltats gula, orangea och gröna för att skapa spänning och lekfullhet. Förskolan har två kalla trapphus i orange polykarbonat som lyser upp under kvällstid som två lyktor och bidrar till trygghetskänsla längs den tidigare mörka trottoaren.

– Förskolans gestaltning är anpassad till det bostadsområde där den uppförs. Det ska ses som en flirt med 60-talet men med en modern twist. Centralt i utformningen har varit att få till ett bra flöde i, till och omkring byggnaden samt ut till gårdsmiljön, säger Lokalförvaltningens projektledare Mohammed Hama Raza.

Under rivnings- och byggtiden är förskoleelever och personal evakuerade till andra lokaler. Man räknar med tätt hus till semestern för nybygget på Orkestergatan som ska stå klart i början av nästa år.

Byggnaden har uppförts med platta på mark, stålstomme och prefabricerade bjälklag och ytterväggar i trä. Den utrustas med solpaneler för egen elförsörjning och byggnaden kommer att värmas med fjärrvärme. Dessutom blir det sedumtak där solceller inte placeras.

Sluttningsbygge

Förskolan byggs i en sluttning i två olika nivåer, en högdel och en lågdel, på sammanlagt 2000 kvadratmeter och plats för 144 barn på åtta olika avdelningar. Därtill blir det bland annat förrådsutrymmen. Förskolan inkluderar ett storkök, ett tillagningskök med kapacitet för 300 portioner, som utöver de egna behoven kan leverera 120 portioner till näraliggande kommunala verksamheter.

På grund av trafikbuller och för att barnen ska få en lugnare miljö förses föreskolegården med ett cirka 100 meter långt bullerskydd utöver att byggnaden uppfyller en likadan funktion. För att skapa trygghet och transparens kommer bullerskyddet delvis att vara genomsiktligt.

–Tomten och gällande byggrätt har gjort det svårt att bygga här, berättar Mohammed Hama Raza. Här har schaktats mycket för att få bort berg som släpper radon och vi har fått ner det till en normalnivå och dessutom har vi byggt in radonslangar. Spillvatten från byggnadens låga del ska på grund av sluttningen pumpas upp till förskolegården för att sedan ha självfall i avloppssystemet till Flöjtgatan cirka 50 meter bort från förskoletomten.

Fler projekt följer

Bygget av Miraalléns förskola med sex avdelningar i södra delen av Lindholmen på före detta Plåtslagaregatan på Hisingen har också påbörjats. Det löper i princip parallellt med Orkestergatan, men något efter i tid.

Det har också projekterats för förskolorna nummer tre och fyra inom projekt Äpplet med planerad byggstart i november 2021. Det är Biskopsgatans förskola på Hisingen och Kosmosgatans förskola i Bergsjön. Där har systemhandlingar för granskning tagits fram. För en tredje etapp inom ramen för projektet finns ännu inga konkreta planer.

FAKTA:

Byggherre: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Kostnad: 60 MSEK

Byggtid: November 2020 – mars 2022