Nyheter

Innovationskluster för värdeskapande i samhällsbyggnadsbranschen

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av landets inhemska utsläpp av växthusgaser. Då har inte de byggprodukter som tillverkas utomlands räknats in. 

För att lyckas behövs en helhetssyn som beaktar byggprocessens alla led och medvetna systemval inom allt från materialval till tekniska system. Det krävs en skalbar digital infrastruktur som möjliggör användandet av klimatsmarta lösningar i praktiken, som exempelvis prognosstyrning och återbruksinventering.

Det menar Bengt Dahlgrens Linda Wäppling, Innovationsledare i Göteborg::

– Värdet av att kunna göra verklig skillnad motiverar mig något enormt, och det kan vara i det stora eller det lilla. Att bidra till att minska klimatpåverkan i ett projekt, eller att förstå kundens verklighet tillräckligt bra för att hitta nya och skalbara sätt att uppnå ännu bättre resultat på är starka drivkrafter. Att lyssna och verkligen förstå någon. Allt det kräver att jag bär med mig och sprider ett innovativt arbetssätt.

Tillgängliggörandet av digitala verktyg som beslutsstöd för rätt person i rätt skede

Digitalisering och klimatkrisen är två storskaliga mekanismer som sätter avtryck inom vår bransch, och dess effekter kommer inte att minska. Vi ser digitalisering som möjligheten till en obruten informationskedja, vilket leder till bland annat smartare planering samt visualisering för bättre informerat beslutsfattande i de tidiga skedena, och produktions- och driftsoptimering i senare skeden.

Balansen mellan risk och måluppfyllelse, utvärderandet av alternativa lösningar samt en kombination av krav ifrån många discipliner kräver tvärdisciplinär förståelse. De digitala verktygen har en viktig roll att spela här, och vi engagerar oss för att utveckla värdefulla verktyg och processer för våra kunder.

Två exempel på sådana digitala verktyg är CIX och BeDOT, vilka båda utvecklats för att tillvarata digitaliseringens kraft i syfte att minska resursslöseri och öka nyttan av material och tid.

CIX – ett kostnadsfritt webverktyg för ökad cirkularitet på byggnadsnivå. CIX är ett exempel på verktyg vi tagit fram tillsammans med andra aktörer, här med Ettelva Arkitekter.

Tjänsten hjälper användare att på ett enkelt sätt gå igenom den cirkulära ekonomins grunder i byggnader och visar hur olika val får effekt på byggnadens cirkularitet.

Under 2020 lanserades även BeDOT – ett användarvänligt 3D-verktyg för dagsljusanalys för arkitekter och fastighetsutvecklare som vill minska risk och öka möjlighet att nå dagsljuskrav i ditt byggnadsprojekt.

CIX och BeDOT är redo att användas, men vi vill gärna ha dialog med användare om hur vi kan skapa bästa möjliga nytta utifrån morgondagens version av dessa tjänster. Vi vill forma ett sammanhang där vi tar utgångspunkt i konkreta utmaningar inom klimatneutralitet och digitalisering och utformar handfasta och värdefulla lösningar.

– Att nå klimatmålen är antagligen vår tids största utmaning. För att nå dit behöver vi vara beredda att ställa om såväl processer som arbetssätt. Behovet av att integrera forskning och innovation i vårt arbete har därför aldrig varit större. Men gör vi det rätt så har vi tillsammans nu faktiskt en unik möjlighet att göra skillnad på morgondagens samhällsbygge, Axel Mossberg, Forskningschef BD Brand & Risk.

Medarbetare på Bengt Dahlgren tar även egna initiativ och kan genom starka band med akademin sy ihop nya forskningsprojekt där beställare, entreprenörer och konsulter tillsammans med forskare startar projekt för att undersöka och lösa identifierade samhällsutmaningar.

Ett exempel är det nyligen initierade projektet ”Byggnadsventilation post Corona” som är ett samverkansprojekt mellan LTH, KTH, Chalmers och Umeå Universitet, där Bengt Dahlgren bidrar med mångårig kompetens kring ventilation och tekniska system.