Nyheter

Byggstart av förskola i Mariestad som ska drivas med vätgas

Bygget har nu inletts av Kronoparkens förskola i Mariestad. Förskolan får åtta avdelningar för 144 barn, men det är inte storleken på anläggningen som är anmärkningsvärd, utan energisystemet. Med hjälp av sol-el, vätgasproduktion och bergvärme blir byggnaden självförsörjande på värme och el och ska kunna köras Off Grid året om.

Mariestads klimatarbete ”ElectriVillage” tar fasta på sol-el och vätgas som lösning på bland annat klimatutmaningen. Kronoparkens förskola blir en del av detta koncept. Det finns redan ett tankningsställe för vätgas och flera bilar i kommunen drivs på vätgas.

Full skala

– I Kronoparkens förskola blir det ny och till stora delar okänd teknik som ska användas i full skala, säger Thomas Johnsson, projektledare för bygginvesteringar i Mariestads kommun. Vad jag känner till finns det ingen förskola eller skola som använder vätgasteknik.

Förskolebyggnaden får ett stort pulpettak som lutar 10° och blir täckt med solceller. Förutom huvudbyggnaden uppförs två teknikhus. Det konventionella teknikhuset kommer att innehålla styrsystem med mera för solcellsanläggningen, bergvärmepumpar med kringutrustning samt sprinklersystem. Det andra och mycket speciella teknikhuset kommer att ha tre rum, för respektive vätgasproduktion, kompressor och lagringstank. Elen från solanläggningen kan dels användas direkt i förskolan, dels användas för att elektrolysera vatten så att vätgas produceras.

Solcellsanläggningen får en bedömd årsproduktion på 167 MWh och vätgaslagret kommer att kunna lagra motsvarande 61 MWh, därmed ett säsongslager för 37 procent av produktionen. När el sedan behöver ”tillverkas” körs vätgasen genom bränsleceller. Gastrycket i lagret är upp till 300 bar och när gasen släpps till bränslecellerna stryps trycket till 4 bar.

– Målet är att kunna använda fastigheten Off Grid så mycket som möjligt, helst hela året, säger Thomas Johnsson. Vi har lagt mycket tid på planering och utredande för att kunna bygga enligt detta relativt okända koncept. Eftersom vätgashantering räknas som brandfarlig verksamhet behövs tillstånd från Räddningstjänsten. I de utredningar som vi gjort har MSB, andra myndigheter och flera experter varit engagerade.

Krävande projektering

Det är inte bara planeringen som varit krävande utan även projekteringen av förskolan med sina tekniska anläggningar och installationer. Byggentreprenör är Serneke och projektet genomförs i partnering med kommunen, så att alla konsulter och underentreprenörer handlas upp i samverkan.

Alla tre byggnaderna uppförts på platta på mark. Förskolan får en stålstomme och takkonstruktion med ett stålfackverk. De enda delarna i överbyggnaden som utförs i betong blir HDF-bjälklag. Ytterväggarna kommer att bestå av sandwich-element. Insidan av väggarna får en skiva som skapar installationsväggar vilket gör att inte minst kabeldragningar döljs. Fasaden får platsmurat tegel nedtill, i övrigt kläds delar av huset med fasadskivor. De nakna delarna av sandwich-elementen får olika färg vilket bidrar till en varierad exteriör.

– Arkitekten har lyckats mycket bra med funktioner och det estetiska, säger Malin Weinö, platschef hos Serneke Sverige AB.

Riskhantering

Ett tillagningskök på plan 1 kommer att få energisnål utrustning som dessutom ska köras på lägre el-last än som är brukligt i storkök. I plan 2 ovanpå köket inrättas teknikrum för ventilationsaggregat med mera. OTIS kommer att leverera en energisnål hiss som går på 2-fas el och har batteribackup.

– Den fristående teknikbyggnaden med sina tre rum, för vätgastillverkning och lagring får ett mycket speciellt utförande, berättar Malin Weinö. Vi kommer att platsgjuta 30 centimeter tjocka väggar i betong. Taket ska utgöras av en typ av tältduk. Vid en eventuell olycka ska trycket lätta vertikalt och tältduken ska ge sig.

Denna teknikbyggnad står på behörigt avstånd från förskolebyggnaden. Någon vätgas kommer inte att förekomma eller beröra förskolan. El distribueras till teknikbyggnaden för att elenergin ska omvandlas till vätgas. När sedan el behövs i förskolan körs vätgas genom bränslecellerna i teknikbyggnaden och el matas till förskolan.

– En utmaning med projekteringen har varit svårigheten att i tid får fram dimensioner för all process- och kringutrustning och det har gjort att det blir mer underhandsprojektering än vi skulle ha önskat, fortsätter Malin Weinö. Genom anpassningar kommer vi ändå att klara byggproduktionen bra.

Som för övrigt tycker det är mycket givande att i samverkan med Mariestads kommun få genomföra detta innovativa och framtidsinriktade byggprojekt.

Vad gäller mer konventionella miljöprestanda byggs förskolan enligt kommunens miljökrav. I grunden blir prestandan hög med mycket bra isolering, tätt klimatskal, vindfång framför entréer och energisnål utrustning.

FAKTA

Tidplan: oktober 2020 – januari 2022

Byggherre: Mariestads kommun

Processleverantör: Nilsson Energy AB

Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB

Värde: 85 miljoner kronor (därav Nilsson Energy 15 miljoner kronor, Serneke 65 miljoner kronor)