Nyheter

Trots en andra coronavåg: Bostadsägare tror på stigande priser

Efter raset i hushållens förväntningar under våren då det var fler bostadsägare som trodde på fallande än stigande bopriser på ett års sikt, har andelen som istället tror på stigande priser dominerat. I den senaste mätningen stiger den andelen ytterligare.

Trots att vi nu är inne i en andra coronavåg, tror endast två av hundra på fallande priser.

Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

SBAB har frågat knappt 1100 bostadsägare om vad de tror om boprisernas utveckling framöver. Undersökningen är årets fjärde kvartalsvisa mätning. En klar majoritet (68 procent) tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt – 17 procent med mer än 5 procent och 51 procent med upp till 5 procent. 20 procent tror att priserna står stilla medan endast 2 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 58 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 8 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent. Även på denna sikt tror endast 2 procent av de svarande på fallande priser.

– Den första coronavågen i våras fick boprisförväntningarna att rasa långt ner i källaren. Från att det då var betydligt fler som trodde på sjunkande än stigande priser, gäller nu det omvända. Trots att vi är inne i en andra coronavåg tror endast två av hundra bostadsägare att priserna kommer att falla det närmaste året. Denna utbredda optimism kan nog förklaras av att vårens farhågor om fallande priser inte besannades. Det är uppenbart mycket psykologi i förväntningarna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Fortsatt högt efterfrågetryck på bostäder

Bland de som tror på stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt säger i båda fallen runt 80 procent att skälet till detta är ett högt efterfrågetryck på bostäder. Bland de fåtal som tror på fallande priser på både ett och tre års sikt anges ett svagt efterfrågetryck som huvudförklaring, närmast följt av stramare myndighetskrav på bankernas kreditgivning.

– Det är tydligt att många bedömer att efterfrågan på bostäder kommer att vara fortsatt hög framöver trots den negativa utvecklingen till följd av coronapandemin. Fortsatt bostadsbrist och en omläggning från annan konsumtion, som begränsas av restriktionerna kopplade till smittspridningen, till bostadskonsumtion bidrar troligen till detta, säger Robert Boije.

– En jämförelse mellan SBAB:s och SEB:s samt Erik Olsson:s respektive index, som baseras på svar från delvis olika hushållsgrupper, visar som vanligt att bostadsägare har en mer optimistisk bild av prisutvecklingen framöver än andra grupper. Samstämmigheten mellan de olika indexen är dock ovanligt stor just nu, vilket stärker bilden av att hushållen överlag tror på fortsatt stigande bopriser framöver,  avslutar Robert Boije.