Nyheter

Innovationsföretagen: ”Välkomna innovationssatsningar men långt ifrån tillräckligt”

Innovationsföretagen välkomnar flera av förslagen i regeringens budgetproposition för 2021.

Det är positivt att medel avsätts för att minska skattetryck på arbete och företag. Det är en grundförutsättning för att få igång efterfrågan och att skapa sysselsättning. Men långsiktigt behövs en översyn av hela skattesystemet och en långsiktigt hållbar skatteväxling som sänker skattetrycket på arbete och kompetensinvesteringar till förmån för andra skattebaser, menar Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen välkomnar förstärkningen av FoU-avdraget, där arbetstidsvillkoret sänks från 75 till 50 procent samt att taket höjs från 450 000 kr per månad till 600 000kr per månad. Även förlängningen av expertskatten från 3 till 5 år är bra, men här anser man att regeringen hade kunnat gå längre och sänkt inkomstgränsen till 1,5 prisbasbelopp vilket skulle ligga i linje med konkurrerande länder som Danmark.

– Förslaget om ett förstärkt FoU-avdrag är bra och välkomnas av våra medlemmar. Det skapar ett incitament för ökade FoU-investeringar i Sverige. Vi känner samtidigt en oro för att pengarna inte når ut till företagen på grund av allt för rigid hantering av regelverket hos skattemyndigheten. Här krävs åtgärder från politiken så att användandet av FoU-avdraget inte försvåras i praktiken. säger Magnus Höij Förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen är positiv till förslaget om totalt 3,4 miljarder kronor i incitament för energieffektivisering av flerbostadshus. I

– Införandet av ett incitament för energieffektivisering av byggnader är helt rätt och betonar vikten av att först fokusera på användandet innan vi nyinvesterar. Begränsningen till att bara gälla flerbostadshus är dock mycket olycklig. Risken är att åtgärder inte vidtas där de gör störst nytta, här krävs kompletterande åtgärder från regeringen, menar Anders Persson Näringspolitisk chef Innovationsföretagen.