Nyheter

Ny handbok om installation av IT-nät i fastigheter

Handboken, SEK Handbok 459, vänder sig både till dem som offererar, planerar och genomför installationer och till dem som beställer och förvaltar de färdiga installationerna, som fastighetsägare och byggföretag.

Handboken innehåller senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, på svenska och med råd och kommentarer inlagda i texten. Den behandlar planering, kvalitetssäkring och genomförande av installationer, både med fiber- och metallkablar. Alla typer av fastigheter omfattas. Kontor, industri, bostäder och datacentraler behandlas i särskilda avsnitt. Även installationer för fastighetens egna funktioner ingår, som ventilation, larm osv.

Handboken är tänkt att säkerställa att kabelnäten fungerar som planerat när det gäller kapacitet och driftsäkerhet. Dessutom betonas åtgärder för att förbereda för framtida krav. Beställarens kravspecifikation och installatörens kvalitetsplan behandlas grundligt och utgör tillsammans den stomme som handboken är uppbyggd på. Men handboken behandlar också praktiska frågor, som relevanta gränssnitt till externa nätverk, fordringar på den fysiska infrastrukturen, åtkomlighet, fjärrmatning, separation mellan nät och andra liknande frågor.

De båda ingående standarderna är framtagna i europeiskt samarbete i CENELEC och bygger på internationella standarder från ISO/EC JTC 1 SC 25. Den svenska referensgruppen för arbetet är SEK TK 215 och det är i den gruppen som handbokens råd och kommentarer tagits fram. För båda standarderna är det fråga om den tredje utgåvan och de samlar därmed erfarenheter från flera års användning.

SEK Handbok 459, Fastighetsnät ‒ Installation av kabelnät för informationsöverföring