Nyheter

Ny skola i Östra Kålltorp i Göteborg

Göteborg växer och så också behovet av nya förskole- och skolplatser. Den befintliga förskolan på Virginsgatan 19 i Östra Kålltorp byggs nu till med 8 avdelningar och kommer därefter totalt inrymma cirka 200 barn. Intill byggs också en ny grundskola för cirka 380 elever.

– DET HANDLAR OM två separata byggentreprenader, dels ett uppdrag från förskolförvaltningen där den befintliga förskolan utökas med 8 avdelningar, dels ett uppdrag från grundskoleför- valtningen om en ny grundskola för årskurs F-6 berättar Ingegärd Arkelid, projektledare på Göteborgs stad lokalförvaltningen.

Mjuka värden för förskola och skola

Förskolan är en byggnad med tre våningar i souterräng och kommer att tas i bruk under försommaren 2020. Tidigare låg här två hus som tillhörde den ”gamla” Parkskolan, vilka revs för att skapa plats för förskolan. Lekgården byggs om och blir indelad i zoner för barn i olika åldrar.

Den nya skolan, som kommer heta Parkskolan och är en skola från förskoleklass till och med årskurs 6 med plats för cirka 380 elever, är en traditionell grundskola utformad för att kunna bedriva modern pedagogisk undervisning.

Tidigare låg på denna plats Kålltorps sjukhem.

– I både förskolan och skolan kommer det att finnas ett fullt utrustat tillagningskök med egen servering, vilket ger ett viktigt pedagogiskt värde genom att maten serveras direkt utan mellan- liggande transporter, säger Ingegärd Arkelid.

Möjligheter för föreningar

Viktiga samordningseffekter finns i skolan genom att Kulturskolan kommer att kunna utnyttja lokaler för sina eftermiddags- och kvällsaktiviteter. Det kommer också finnas möjlighet att hyra matsalen för föreningsaktiviteter och gymnastiksalen ska även kunna användas för övernattning.

– Skolan är ”skofri” för att skapa en trevlig hemkänsla och en lugnare stämning. Skolan kommer att stå färdig i juni för att under sommaren inredas och välkomna alla eleverna till höstterminen 2020, säger Ingegärd Arkelid.

Effektiv produktion

– Vi har genom offentlig upphandling tilldelats båda projekten som totalentreprenad, berättar Martin Emilsson, platschef på Tuve Bygg. Vi började projekteringen parallellt med att mark- arbetena startade hösten 2018. Projekten har genomförts genom en mycket effektiv produktion som vi löst bra tillsammans med alla underentreprenörer. Arkitekt för båda projekten är Liljewall arkitekter.

I Kålltorps sjukhem fanns det 600 skyddsrumsplatser fördelade på fem skyddsrum som nu återställs. Under fredstid kommer ett av skyddsrummen att användas som omklädningsrum med kravet på omställningstid inom 48 timmar

– Viktigt att lyfta i båda projekten är en produktion som har skett i högt tempo där alla har varit med på banan, säger Martin Emilsson. Vi har på skolan installerat ett så kallat Lett-tak från Norge som har underlättat mycket. Det är ett prefabricerat tak i trä med en stålkonstruktion som svetsas samman på plats. Det innebär att vi snabbt har fått tätt tak och det är inte ett litet tak, det är på hela 1 800 kvadratmeter. På taket ska solceller installeras, ett krav som Göteborgs stad har på alla nya kommunala byggnader. Det finns även ett lägre tak som kommer beläggas med sedum.

– Båda byggena ligger längst in på en återvändsgata där även två bostadsbyggen sker. Samordningen mellan de olika entrepre- naderna har dock fungerat mycket bra.

FAKTA:

Byggherre: Göteborg stad lokalförvaltningen

Totalentreprenör: Tuve Bygg AB

Arkitekt: Liljewall arkitekter AB

 

På bilden: Östra Kålltorps förskola är för 200 barn och en av Göteborgs största

Bild: Liljewall arkitekter