Nyheter

Malmös mest trafikerade bussgata byggs om

Enkelriktad cykelbana, 50 meter långa hållplatslägen och bussanpassade ramper i korsningen med Storgatan. Det är några förbättringar som Malmös mest trafikerade bussgata kommer att få efter ombyggnationen 2021.

Den 26 mars fattade tekniska nämnden beslut om hur Davidhallsgatan ska byggas om. Nu ska trafiken styras upp tydligare, bland annat byggs korsningen med Storgatan om med bussanpassade ramper. Det skapar god komfort för busstrafiken och bättre trafiksäkerhet och samspel mellan trafikanter, i en idag stökig korsning. Dessutom blir hållplatserna 50 meter långa, dubbelt så långa som idag.

Säkrare för cyklister

Davidshallsgatan blir också säkrare för den som cyklar. I norrgående riktning (östra sidan) anlägger vi en enkelriktad cykelbana, i södergående riktning (västra sidan) kommer cyklingen till största del ske i blandtrafik, men på separerad cykelbana förbi hållplatsläget. Samtliga parkeringsplatser och platser för angöring behålls efter ombyggnationen. Fler gröna inslag finns också med i planerna i form av 15-20 nya träd.

Stänger av gatan i 7–8 månader

Enligt plan startar ombyggnationen av Davidshallsgatan våren 2021 och förväntas ta ungefär sju till åtta månader att genomföra. Under tiden kommer gatan att vara helt avstängd för bil- och busstrafik. Målet är att gatan står öppen och redo för att släppa på trafiken igen i december 2021.

Malmö växer

De kommande tio åren genomför Malmö stad den största satsningen på kollektivtrafik sedan Citytunneln. Vi knyter samman gamla och nya stadsdelar och satsar på ett hållbart resande i hela den växande staden. Många gator och stadsmiljöer kommer att påverkas av satsningen, som bland annat görs för att vi ska ge plats åt ännu fler MalmöExpresser: 24 meter långa helelektrifierade bussar.

– Nu får staden äntligen en etapp av stor betydelse för den nya Malmöexpresslinjen för stadsbussarna. Det blir också ett nytt säkert cykelstråk genom centrala delarna, som också avlastar cykelvägen längs Kaptensgatan. Fler kan nå innerstaden på sätt som fortsätter utveckla Malmö som trivsam stad, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

– Vi vill att Malmös kollektivtrafik ska flyta på enkelt och med minimala hinder för andra trafikanter. Därför är det viktigt att bygga om infrastrukturen för att bättre ta hand om det ökande resandet med kollektivtrafik och för att möjliggöra bättre flöden i framtiden, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.