Nyheter

AF Gruppen med stabil tillväxt och solida resultat

AF Gruppen (AFG) levererar god tillväxt och starka resultat för fjärde kvartalet och för 2019. Omsättningen steg med 14 procent till 6 465 MNOK under kvartalet och ökade med 20 procent för helåret. Vinstmarginalen slutade på 6,0 procent för fjärde kvartalet och på 5,8 procent för 2019.

AF Gruppens omsättning uppgick till 6 465 MNOK (5 656) under fjärde kvartalet och resultatet före skatt blev 388 MNOK (373), vilket motsvarar en vinstmarginal på 6,0 procent (6,6 procent). Omsättningen var 22 612 (18 767) för året. Resultat före skatt blev 1 317 MNOK (1 136) för 2019. Detta gav en vinstmarginal på 5,8 procent (6,1 procent). Den totala orderstocken var rekordhöga 28 200 MNOK (21 541) per den 31 december 2019.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 784 MNOK (582) för fjärde kvartalet 2019. AF Gruppen hade per den 31 december 2019 en räntebärande nettoskuld på 163 MNOK, jämfört med räntebärande nettofordringar på 894 MNOK i slutet av 2018.

Förändringen beror främst på implementeringen av en ny redovisningsstandard (IFRS 16) från den 1 januari 2019. Leasingskuld bokförd i balansräkningen, som i år räknas in som följd av standardförändringen, var 941 MNOK per den 31 december 2019 och de ingår i räntebärande nettoskulder. Resultatet per aktie för 2019 uppgick till 8,50 NOK (7,88). Styrelsen föreslår en utdelning på NOK 6,00 (5,00) per aktie för utbetalning första halvåret 2020.

– God risk- och projektledning och en rekordhög aktivitetsnivå bidrog till att AF Gruppen levererade det bästa kvartalet genom tiderna, både mätt som omsättning, resultat och orderstock. Samtidigt har vi ännu större ambitioner inför framtiden och vi kommer kontinuerligt att förbättra den befintliga verksamheten och utforska nya affärsmöjligheter. Genom ett bra samspel och samarbete med våra kunder kommer vi att bidra till innovation och samhällsnytta, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

AF har en kompromisslös hållning till säkerhet och ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. H-värdet för fjärde kvartalet var 1,5 (0,6). För helåret 2019 var H-värdet 1,2 (0,8).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 procent. Sjukfrånvaron låg under fjärde kvartalet på 4,4 procent (3,3 procent).

– Grunden för vår verksamhet är att fortsätta attrahera och utveckla de bästa personerna i branschen. AF ska vara ett företag som talanger av alla kön söker sig till. Vi måste ge alla lika möjligheter och vi har höga ambitioner vad gäller mångfald generellt och inte minst andelen kvinnor. Det är ett långsiktigt arbete och det är glädjande att arbetet ger positiva resultat. Samtidigt ska vi vidareutveckla arbetsmiljön och förmågan att driva projekt. Vi har också ett tydligt mål om noll arbetsrelaterad skadefrånvaro, säger Grongstad.

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

Anläggningsverksamheten nådde under fjärde kvartalet en vinstmarginal på 12,3 procent. Flera projekt i slutfasen ger en betydligt lägre aktivitetsnivå för AF Anlegg jämfört med samma kvartal 2018, men enheten levererar mycket goda resultat. Enheten har tecknat flera större avtal under kvartalet.

Affärsområdet Bygg hade under fjärde kvartalet en omsättning på 2 788 MNOK och vinstmarginalen uppgick till 7,4 procent. De flesta affärsenheterna inom segmentet har omsättningstillväxt och levererar goda resultat för kvartalet. För året uppgick omsättningen till 10 581 MNOK, vilket ger en omsättningstillväxt på 16,9 procent jämfört med 2018.

Betonmast blev en del av AF Gruppen den 31 oktober 2019. Under de två sista månaderna 2019 hade Betonmast en omsättning på 1 226 MNOK och levererade ett resultat före skatt på 46 MNOK, vilket motsvarar en vinstmarginal på 3,8 procent.

Affärsområdet Eiendom hade god försäljning i flera projekt med 60 (47) bostäder sålda under det fjärde kvartalet, varav AFs andel var 22 (17). Enheten hade i slutet av kvartalet ägarintressen i bostadsprojekt med totalt 235 (260) enheter till försäljning. AFs andel var 88 (103). Försäljningsgraden i projekt som har påbörjats är 84 procent.

Energi og Miljø hade en omsättningstillväxt på 29 procent jämfört med samma kvartal 2018, med en vinstmarginal under kvartalet på 11,5 procent. Aktivitetsnivån är hög inom både service- och energisparkontrakt (EPC), rivning och återvinning i miljöparkerna.

Affärsområdet Sverige hade under fjärde kvartalet en omsättningstillväxt på 66 procent jämfört med samma kvartal ifjol, vilket främst beror på förvärvet av HMB och omsättningstillväxt i Kanonaden.

Affärsområdet Offshore hade en omsättningstillväxt på 32 procent jämfört med samma kvartal ifjol, men levererar inte tillfredsställande resultat. Marknaden för rivning och bortforsling av offshoreinstallationer och klimatkontroll (HVAC) präglas av stark konkurrens på kort sikt, medan elektrifiering av den marina sektorn ger nya marknadsmöjligheter.

Bild: Pixabay