Nyheter

Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet i Umeå

Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Justeringar som gjorts i planen inför antagandet är bland annat att byggnadshöjden för vissa delar har sänkts något för att minska skuggpåverkan och att delar av byggrätten längs Skiftesvägen flyttats in en bit i kvarteret. Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Det är en väl genomarbetad plan som justerats ytterligare med hänsyn till närboende. Det blir många nya lägenheter i ett läge med närhet till service och intill en plats som i översiktsplanen pekats ut som lämplig för ett lokalt centrum. Umeå är för stort för att bara växa i centrum. Vi för den här planen till kommunfullmäktige eftersom det är en stor plan, utanför fördjupningen för centrala stan, som har många kvarstående synpunkter, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planerna för området har väckt stor uppmärksamhet och kvarvarande synpunkter finns från boende i området. Det handlar bland annat om att exploateringsgraden är för hög, skuggning, insyn och oro för hur de nya byggnaderna kommer att påverka trafiksituationen.

– I arbetet med detaljplaner får vi ofta väga olika intressen mot varandra. Det här området är ett utpekat utvecklingsområde vilket innebär att här är det tänkt att kompletteras med nya byggnader. I planprocessen har förändringar gjorts i planförslaget för att minska skuggpåverkan och insynen till närboende, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

I södra delen har justeringar gjort för att minska intrycket av byggnaderna. Det görs genom att delar av byggrätten flyttas in och endast två gavlar placeras ut mot gatan. Byggrätterna mot Grubbevägen delas upp i tre lika stora byggrätter med relativt stora avstånd emellan för att skapa inblick i området.

Parkering ordnas i ett underjordiskt garage med infart från Skiftesvägen. En trafikutredning visar en ökning av trafiken med cirka 450 fordon på Skiftesvägen år 2040 med anledning av detaljplanen. Grubbevägen får en ökning med cirka 100 fordon. Längre ut i gatunätet får den nya planen liten påverkan.

Detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Bilden:
Illustration över möjlig utformning.
Bild: Umeå kommun