Nyheter

Antagen detaljplan för cirka 30 nya bostäder i Holmsund

I närheten av Holmsunds centrum, vid korsningen Trädgårdsgatan och Järnvägsgatan, planeras för ett större flerbostadshus. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 30 lägenheter. I byggnadens bottenplan kan det byggas lokaler för verksamheter.

– Enligt översiktsplanen föreslås Holmsund växa med 2000 personer. Då behövs det fler bostäder och lokaler. Förutom att anta den här planen har vi även beslutat om att påbörja en detaljplan norr om Coop. Bägge dessa planer är viktiga delar för att fortsätta utveckla Holmsunds centrum, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet är beläget i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Extra vikt har därför lagts på att anpassa planförslaget till befintlig bebyggelse. Den nya byggnaden trappas i fyra delar från fyra till två våningar. Den lägre delen ligger mot villaområdet och den högre mot Coop. Byggnaden planeras som en lång byggnad för att fungera som ett bullerskydd mot järnvägen.

För att minska upplevelsen av att det är en byggnad ska fasaden delas upp i minst fyra delar och brytningen ska markeras med fasadindragning samt olika färgsättning och material. Parkering kommer att ske i ett underjordiskt garage.

Om det byggs enligt planen kommer en kulturhistorisk värdefull byggnad som finns inom planområdet behöva rivas eller flyttas. Inom området finns även ett äldre gårdshus. För det huset valde byggnadsnämnden att besluta om ett tilläggsyrkande från Vänsterpartiet.

– Vi anser att befintligt gårdshus är bevarandevärt och bör finnas kvar inom kvarteret. En ny placering inom tomten eller återanvändning av gårdsbyggnaden ska prövas innan något annat beslut tas, säger Mattias Sehlstedt, 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Påbörjat planarbete för Resedan 21 och 22 i Holmsund

Byggnadsnämnden har även beslutat om att påbörja ett planarbete för ett område norr om Coop i Holmsund. Där vill Sökande pröva bostadsbebyggelse i fyra våningar mot Centralgatan.

Bilden:
Skiss som illustrerar en möjlig utformning.
Bild: Umeå kommun