Nyheter

Presentation av nulägesanalys gällande Norrköpings stadskärna

Idag presenterades en nulägesanalys över styrkor, möjligheter och utmaningar i det gemensamma arbetet med utvecklingen av Norrköpings stadskärna. Analysen är utförd inom ramarna för projektmodellen BID – business improvement district – och visar att Norrköpings stadskärna har goda förutsättningar att vidareutvecklas som ett levande city men att detta kräver fortsatta investeringar inom samverkan mellan kommun, näringsliv och andra intressenter.

BID är en projektmodell som används för att arbeta med stadsutveckling. Varje stad anpassar modellen efter de egna behoven och förutsättningarna och i Norrköping fokuserar arbetet inom ramen för BID i första hand på utveckling av stadskärnan. Beslutet om att satsa på samverkan enligt BID-modellen fattades av kommunstyrelsen i juni 2019. Intressenter och samverkanspartners utgörs bland annat av kommun, fastighetsägare, handel, kulturliv, polis, svenska kyrkan samt organisationer och föreningar, och det omfattande arbetet med att ta fram nulägesanalysen har pågått hela hösten.

Bland styrkorna lyfts bland annat en positiv utveckling avseende hållbarhetsfokus, att Norrköping är en vacker stad samt att många investeringar gjorts för att utveckla Norrköpings stadskärna. Risker som har identifierats rör sig framför allt om hur den digitala utvecklingen påverkar konsumentbeteendet, samt ekonomiska förutsättningar som påverkar konjunkturen. Bland utvecklingsområdena nämns att man skulle kunna bli bättre på att erbjuda ett gemensamt utbud, berätta om stadens platser, byggnader och konstverk, arbeta gemensamt kring trygghetsfrågor som belysning och klotter, och skapa fler vattennära mötesplatser.

– Tillsammans har vi nu med många kunniga personer från kommunen och det privata lagt grunden för vårt gemensamma arbete med att utveckla stadskärnan och utföra åtgärder, både med kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Alla deltagare ska kunna få konkreta verktyg och checklistor som kan användas i det fortsatta arbetet. Nulägesanalysen kommer även att utgöra grunden till vår affärsutvecklingsplan, säger Irene Warmer, näringslivssamordnare på Norrköpings kommun och den som sammanställt analysen.

– När man samlar all kunskap som finns gällande olika frågor inom ett område, från trygghetsfrågor till förutsättningar för handel skapar man en transparens mellan olika intressenter som kommun, näringsliv och organisationer. Det leder till en ökad förståelse för varandras olika möjligheter och begränsningar vilket underlättar enormt för den fortsatta samverkan, säger Inger Alfredsson, nationell samordnare på Svenska Stadskärnor. Om jag ska lyfta någonting som jag ser som unikt för Norrköping är det hur man som tidigare industristad bevarat mycket av Norrköpings fantastiska bebyggelse och arbetat för att göra det till en del av innerstaden. Detta historiska värde är verkligen värt att lyfta.

I nulägesanalysen har fakta och underlag samlats in och sammanställts inom fem olika fokusgrupper – varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet. Målet med analysen är att ge ny kunskap om stadskärnans förutsättningar samt att enas kring hur det fortsatta arbetet inom samverkansmodellen ska läggas upp och vilka konkreta resultat man vill att det ska leda till. Initiativet till samverkan genom projektmodellen BID togs av de tre fastighetsbolagen Fastighets AB L E Lundberg, Magnentus AB och Castellum.

– Vi från Castellum ser hela BID-processen som otroligt viktig för utvecklingen av stadskärnan men även i en förlängning för hela Norrköping. Ett mer strukturerat sätt att arbeta med frågor som rör stadskärnans dragningskraft genom samarbete och transparens är nyckeln till framgång och vi är redan en god bit på väg, säger Emil Colldin, kommersiell förvaltare på Castellum och ordförande för Norrköping Handel.

Bild: Norrköpings kommun