Nyheter

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.

Frånvaron av en oberoende tvistlösningsmekanism har under lång tid försvårat förhandlingar på hyresbostadsmarknaden. Utan en sådan kan till exempel förhandlingar om årliga hyresjusteringar som strandat inte tas vidare och enskilda parter har därför i dag en de facto vetorätt. Kommer parterna inte överens förändras inte hyran.

Problematiken har uppmärksammats förut och i det så kallade januariavtalet kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna överens om att föreslå de åtgärder som nu ska utredas.

– Det är välkommet och angeläget att den här frågan löses politiskt och att en från parterna oberoende tvistlösning baseras på lagstiftning för att skapa en bättre balans i förhandlingarna. Utredningen är en förutsättning för att åstadkomma det, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige.

Utöver oberoendet är det nödvändigt att tvistlösningen även omfattar vilka grunder beslut ska fattas på, det vill säga varför en viss nivå på den årliga hyresjusteringen är mer lämplig än en annan. Om dessa grunder är kända ger det de förhandlande parterna värdefull vägledning och underlättar därför snabbare överenskommelser och minskar risken för tvister. Grunderna bör vara utformade för att långsiktigt säkra hyresrättens ställning på bostadsmarknaden och lätta att förstå för både hyresgäster och fastighetsägare.

– För att en tvistelösning verkligen ska fungera är det angeläget att den även ges vägledning om vilka faktorer som ska utgöra grund för den årliga hyreshöjningen. Det får inte bara handla om att ställa ett yrkande mot ett annat och hitta en jämkning någonstans i mitten, säger Martin Lindvall.

Bild: Pixabay