Nyheter

Plan för bostäder där Motorcentralen och OKQ8 ligger på Haga i Umeå

Inom Haga där Motorcentralen och OKQ8 ligger idag kan det i framtiden bli bostäder. Fastighetsägarna har ansökt om en ny detaljplan. I ansökan finns skisser med flerbostadshus i 3-18 våningar.

– Motorcentralen ligger lite inklämt mellan bostadsbebyggelse och friluftsområdet Stadsliden. Den dagen de flyttar sin verksamhet finns möjligheter att bygga många bostäder i ett centralt läge. Förutsättningarna är goda för att utveckla området till en funktionsblandad och attraktiv del av Haga, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet omfattas av fastigheterna där Motorcentralen ligger samt fastigheten där OKQ8 Parkvägen ligger. I söder angränsar planområdet till kvarteret Guldskrinet där Umeå simhall återfanns fram till 2017. Där pågår ett parallellt planarbete för att göra det möjligt med bostäder med inslag av verksamheter.

– Sökande vill bygga bostäder med varierande hushöjder. Inlämnad situationsplan visar hus i 3–18 våningar. I vilken omfattning och höjd det är möjligt att bygga är dock något som ska utredas i detaljplanearbetet. Övriga frågor som ses som nyckelfrågor är buller, förorenad mark, kollektivtrafik och omhändertagande av dagvatten, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas tredje kvartalet 2020 och planen beräknas antas andra kvartalet 2023.

Bilden:
Illustration från sökande.
Bild: Umeå kommun