Nyheter

Detaljplanen för kvarteret Aspgärdan på Teg vidare till kommunfullmäktige i Umeå

Vid gamla slakteriet på Böle planeras för 500-700 lägenheter, förskola och ett antal radhus eller kedjehus. En ny detaljplan har godkänts av byggnadsnämnden och förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Den här detaljplanen är efterlängtad. Den ger möjligheter till ett nytt område med ett gynnsamt läge inom femkilometersstaden. Skolan har varit på plats sedan 2015 och nu är det dags att utveckla det här området vidare med bostäder och verksamheter, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i 3-6 våningar. De nya byggnaderna tillåts vara högre mot Bölevägen, bland annat för att minska bullerpåverkan, och trappas sedan ned söderut. I anslutning till villaområden i söder begränsas antalet våningar till 3–4.

Totalt handlar det om cirka 500-700 nya lägenheter. I delar av området blir det möjligt med butiker, restauranger, kontor, gym, apotek och samlingslokaler i bottenvåningarna. Den typen av service i bottenvåningarna gör området med levande med fler människor i rörelse.

– Förutom lägenheter blir det även möjligt att bygga ett mindre antal radhus eller kedjehus i planområdets södra del, längs Boställsvägen. Det är också positivt att det är planlagt för en förskola i områdets västra del, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Friytor med hög kvalitet

På Teg finns inte så många parker. Det är därför viktigt att tillräckliga friytor med hög kvalitet ordnas när området förtätas. Inom planområdet finns parken Torpardungen, Ekvägens konstgräsplan och en mindre lekplats. På skolgården är det också möjligt med lek under tider när skolan är stängd.
Bölevägen blir säkrare

Mer fler boende i området tillsammans med skolans planerade utökning kommer trafiken längs Bölevägen att påverkas. Bölevägen kommer att byggas om med bland annat en separat gång- och cykelbana. Exakt utformning och tidplan för projektet är inte fastställt ännu. Parkeringar för det nya området byggs i underjordiska garage.

Detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Bilden:
Illustration som visar en möjlig utformning på Aspgärdan.
Bild: White arkitekter