Nyheter

Nordic Waterproofing Holding A/S flyttar från Danmark till Sverige

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att undersöka möjligheterna för att genomföra en flytt av moderbolagets, Nordic Waterproofings, säte från Danmark till Sverige. Koncernens verksamhet förblir oförändrad och inga medarbetare förväntas påverkas av flytten.

Nordic Waterproofings nuvarande struktur, med ett danskt moderbolag som är noterat på Nasdaq Stockholm, är relativt ovanlig och medför att processer avseende bolagsstyrning, regelefterlevnad och skatteadministration blir onödigt tidskrävande och kostsamma, vilka skulle förenklas om det noterade moderbolagets säte var i Sverige. Vidare är de centrala koncernfunktionerna lokaliserade i Helsingborg och en stor del av bolagets aktieägare har sin hemvist i Sverige.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att inleda arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra en flytt av det noterade moderbolagets säte till Sverige och vilken modell för genomförandet som är lämpligast. Efter flytten av sätet kommer Nordic Waterproofing-koncernen att fortsätta handlas på Nasdaq Stockholm precis som idag. Inget slutligt beslut om genomförandet av flytten av moderbolagets säte har fattats och genomförandet förutsätter bland annat att inga väsentliga skattekonsekvenser uppstår samt godkännande av aktieägarna.

Avsikten är att genomföra flytten av moderbolagets säte under 2020.

Fakta:

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark.