Nyheter

Adtollos nya bildfunktion förmedlar data i omfattande infrastrukturprojekt i Uppland

Uppland är inne i en tillväxt som kräver bättre infrastruktur. Därför ökas spårkapaciteten till en fyrspårig järnvägsförbindelse från Stockholm till Uppsala. Projektet är ännu i sin linda och på Trafikverket samlar man in data. Till sin hjälp har man en ny och innovativ kartfunktion som Adtollo har utvecklat.

Uppland är en tillväxtstark region. Ett exempel är de planer på att bygga ut området söder om Uppsala och anlägga fler bostäder. För att möta ett ökat behov av resenärer och transporter planeras en infrastruktursatsning i en utbyggnad av järnvägsförbindelsen mellan Knivsta och Uppsala.

Idag är det fyra spår till Myrbacken i Knivsta från Stockholm och Arlanda. De vill man utöka från länsgränsen mellan Uppsala och Stockholm så att de fyra spåren fortsätter fram till Uppsala. Ostkustbanan kommer att stärkas.

– Vi kommer att öka kapaciteten, säger Jaan Tombach som är funktionsansvarig datasamordning Fyra spår Uppsala på Trafikverket. Från dagens åtta tåg i timmen planerar vi fjorton.

Det planeras även för fler resecentrum längs sträckan. Investeringen kommer att hamna på drygt sex miljarder och då är inte resecentra och upprustning av dagens sträckning medräknade. Byggstart planeras till 2028 och sex år senare, 2034, kommer den nya järnvägen att trafikeras om allt går enligt plan.

Tidig planering stakar ut

Just nu är man inne i ett mycket tidigt stadium, i ett planskede före projektering som sysselsätter tio personer på Trafikverket. Korridorens geografiska position, där järnvägen ska anläggas, är inte bestämd och det är en av alla de frågor som undersöks.

– Det är viktigt att förutsättningslöst utreda tänkbara alternativ hur järnvägssträckningen ska dras i enlighet med planprocessen, säger Jaan.

Arbetet sker i en lokaliseringsutredning för att besvara vilka markområden som kan vara lämpliga. Dialog med kommunerna är betydelsefullt för att ta hänsyn till deras detaljplaner så att inte spårdragningar påverkar framtida projekteringar. Man för också dialog med andra tänkbara parter, däribland fastighetsägare. En annan fråga är om sträckan ska delas upp i mindre projekt eller om man ska ta ett helhetsgrepp, hur arbetet ska fördelas internt på Trafikverket samt att man ska ta fram en miljökonsekvensutredning.

Datainsamling med hjälp av ny kartfunktion

I detta tidiga skede ägnar man tid till att samla information och olika slags data.

– Vi är ute och dokumenterar med foto på möjliga ställen i landskapet där det kan vara tänkbart att dra fram korridoren för spåren, säger Jaan. Till exempel hur ett vattendrag ser ut eller om ett område på kartan verkar vara problematiskt, hur det ser ut i verkligheten och hur man ska kunna komma runt det på ett smart sätt.
Att samla in data på detta vis med fotografering är en väl inarbetad metod på Trafikverket. Tidigare nyttjade man en funktion i Windows 7-miljön för att bearbeta bilder.

Den funktionen finns inte längre i den senare Windows 10-miljön. För att täcka det uppkomna behovet frågade man Adtollo om de kunde utveckla en liknande funktion i Chaos, som är Trafikverkets interna system för dokument- och ritningshantering och som Adtollo har utvecklat.

Adtollo tog fram en lösning där en bild som är tagen i terrängen läggs georefererad in i kartan i Chaos på Web. En stor vinst med funktionen är att information kan delges på ett enkelt sätt till alla som är delaktiga i ett projekt men inte arbetar med mätning eller har GIS-kunskap.

– Alla har inte tillgång till GIS-program. Tanken är att det ska vara så enkelt så att vem som helst ska kunna distribuera bilder i projektet.

Fördel för leverantörer

Jaan berättar också om fördelen för externa leverantörer som kan få åtkomst till informationen. Det blir en viktig tillgång till exempel i ett upphandlingsskede. Utvecklingen av den nya kartfunktionen har Adtollo gjort på kort tid, anser han.

– Vi diskuterade vårt behov med dem före sommaren och i september fick vi en första version, det har gått väldigt fort.

Med hjälp av det nya sättet att dokumentera den geografiska platsen direkt in i Trafikverkets interna system, i Chaos, underlättas utredningsfasen. I takt med att informationsmängden växer kan frågor kring val av mark och liknande lättare få svar. Det för arbetet vidare i detta stora infrastrukturprojekt.

Kartfunktionen i Chaos på Web – så fungerar den:
Ofta finns flera skäl till att ett område behöver dokumenteras. Det kan vara inför en projektering, en inventering eller för att stämma av om något i området har förändrats sedan den senaste kartan togs fram.
Med en kamera eller mobilkamera dokumenteras den del av området som är intressant. Bilden, som är georefererad med exakt position, laddas upp i Chaos hos Trafikverket där den automatiskt placeras rätt i kartan. Alla deltagare i projektet som har tillgång till Chaos på Web kan studera bilderna. Varje bilds position är känd och det är enkelt att hitta den i kartfunktionen där bilden utmärks med en röd pin. En miniatyrbild visas i en lista intill kartan tillsammans med de bilder som ingår i det aktuella området. Användaren behöver inte ha någon kunskap i GIS-teknik utan kan enkelt med hjälp av kartan i Chaos på Web leta upp den plats som man behöver mer information om. Informationen kan sedan delas i en projektgrupp eller med externa aktörer. Framöver kommer bilderna kunna kompletteras med metadata som gör dem mer användbara, till exempel med datum- och tidsmarkering. Då kan en arbetsgrupp på Trafikverket följa utvecklingen i projektets olika faser över tid.

Bild: Adtollo