Nyheter

AF Gruppen visar solid tillväxt och förbättrat resultat

AF Gruppen (AFG) levererar god tillväxt och starka resultat för tredje kvartalet 2019. Omsättningen steg med 12 procent till 5 069 MNOK under kvartalet, medan resultatet före skatt steg med 8 procent till 339 MNOK.

AF Gruppens omsättning var 5 069 MNOK (4 536) under tredje kvartalet och 16 146 MNOK (13 111) under årets första nio månader. Detta motsvarar en tillväxt på 12 respektive 23 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Resultatet före skatt landade på 339 MNOK (313) under tredje kvartalet och 929 MNOK (764) under årets första nio månader. Detta gav en vinstmarginal på 6,7 procent (6,9 procent) under tredje kvartalet och 5,8 procent (5,8 procent) under årets första nio månader. Den totala orderstocken var 23 000 MNOK (18 920) vid utgången av kvartalet.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 182 MNOK (100) för tredje kvartalet 2019. AF Gruppen hade per den 30 september 2019 räntebärande nettoskulder på 598 MNOK. Per den 30 september 2018 hade AF Gruppen räntebärande nettofordringar på 680 MNOK.

Förändringen beror främst på implementeringen av en ny redovisningsstandard (IFRS 16) från den 1 januari 2019. Balanserade leasingåtaganden, som i år räknas in som följd av standardförändringen, var 881 MNOK per den 30 september 2019 och detta ingår i räntebärande skulder. Resultatet per aktie för kvartalet blev 2,32 NOK (2,24).

Efter kvartalets slut meddelade företaget att AF Gruppen har genomfört förvärvet av Betonmast AS genom Betonmast Holding AS, ett företag som för närvarande ägs till 67,4 procent av AF Gruppen och till 32,6 procent av ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast AS.

– AF Gruppen ska hela tiden utvecklas och utmana etablerade sanningar. Under ett decennium har vi varit i ständig rörelse och vi har nyligen hälsat 1 000 nya medarbetare välkomna till AF-familjen. Förvärvet av Betonmast kommer att vara en viktig milstolpe i AF Gruppens historia och är början på något vi tror kommer att bli ett fantastiskt partnerskap. Tillsammans får vi en mycket stark kompetens. Vår ambition är att vidareutveckla denna kompetens och skapa varaktiga värden för våra intressenter, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

AF Gruppen har en kompromisslös hållning till säkerhet och ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. H-värdet för tredje kvartalet var 0,2 (0,3). För årets första nio månader var H-värdet 0,9 (0,8).

AF Gruppen arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 procent. Sjukfrånvaron låg under tredje kvartalet på 3,5 procent (3,1 procent).

– Stark tillväxt ska inte ske på bekostnad av en säker och lönsam verksamhet. Det är glädjande att skadefrekvensen under kvartalet är låg och vårt mål om noll arbetsrelaterad frånvaro står fast. God och effektiv riskhantering är en nyckelfunktion för att säkerställa en lönsam verksamhet. En viktig tumregel för oss är att avgränsa exponeringen mot risker som inte kan påverkas. Riskhantering handlar inte bara om att skydda sig mot hot, utan också om att vara offensiva och ta tillvara möjligheter. Utvecklingen under tredje kvartalet visar att säker drift och riskhantering kombinerat med entreprenörsanda och genomförandekraft skapar lönsam tillväxt, säger Grongstad.

Bilden:
AF Gruppens projekt Krydderhagen.
Bild: AF Gruppen