Nyheter

Oöverträffad energiåtervinning av spillvattenvärme

– Det finns inte någon annan produktlösning på marknaden som återvinner lika mycket värmeenergi från spillvatten som Ecoclimes. Systemet är i princip betalt redan när man tar fastigheten i bruk. Vi är de enda i världen som har lyckats med detta, säger Lennart Olofsson, VD för Ecoclime Group.

– Fastigheters energikonsumtion står för mer än en tredjedel av utsläppen av växthusgaser globalt. Vår vision är att fastigheters totala energiförsörjning ska vara 100 % förnybar, med en ekonomiskt hållbar affärsmodell som skapar vinster för såväl fastighetsägare som för miljön.

Andelen energi som idag rinner rakt ut i avloppet ökar i takt med att våra fastigheter förbrukar mindre energi. Med dagens norm för varmvattenproduktion på 25 kWh/m2/år kan det motsvara upp mot hälften av fastighetens energikonsumtion vid nyproduktion. Evertherm SEW är produktnamnet på Ecoclimes system för spillvattenvärmeåtervinning, det är ett unikt energisystem som tar vara på ca 95 % av spillvattnets värmeenergi. Det gör det möjligt att återföra energin till fastigheten – en självklar del av framtidens energisystem.

Minskar energikonsumtionen
– Det kanske inte ser så märkvärdigt ut, det är två tankar och från den ena suger man ut värmen ur avloppsvattnet via en värmepump. Men det sänker behovet av köpt energi och effektbehovet kraftigt i värmesystemen, säger Lennart Olofsson.

Lösningen har visat sig hålla vad den lovar i ett antal installationer, exempelvis i Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå som vann NKI index 2018. Allt eftersom att fler får kännedom om systemet ökar föreskrivningarna, Stockholmshem kommer att installera sin första anläggning i ett byggprojekt under hösten 2019.

Enkelt uttryckt absorberar man, och återvinner därmed, värmen från spillvattnet tills det håller samma temperatur som när det kom in till fastigheten. På det här viset tar man tillvara på nästan all värmeenergi som tillförts vattnet, i ett kretslopp. Man kan dra parallellen till funktionen hos luftvärmeväxlare. Men eftersom det är lättare att utvinna energi ur vattenbaserade system uppnår man en högre effektivitetsgrad. Det styrs via ett styrsystem som ingår i lösningen.

Sänker effekttopparna
Eftersom man främst förbrukar varmvatten morgon och kväll, kan den här lösningen bidra till att kapa höga effekttoppar. Genom att lagra värmeenergi i ackumulatortankar finns den tillgänglig vid störttappning av varmvatten morgon och kväll, därför går det att distribuera energin efter effekttoppar i fastigheten. Därmed kan man även minska mängden köpt energi för uppvärmning av varmvatten med upp till 95 % och effekttopparna med mer än 50 %, förklarar Lennart Olofsson. Lösningen är möjlig att installera både i nya och gamla fastigheter.

Energi i kretslopp
Målsättningen för Ecoclime inom Cirkulär Energi är att ta vara på energi från spillvatten som annars bara försvinner ut i marken på väg till vattenreningsverket. På samma sätt som människor ändrat sin attityd till matsvinn måste den ändras när det gäller energisvinn. Energiproduktion är en stor bov vad gäller koldioxidutsläpp. Ju mer energi man kan bevara i kretsloppssystem, desto bättre.

Ecoclime ser fram emot att det kommer att bli en byggstandard att återvinna värme från spillvatten. I ett normalt bostadshus med lägenheter får man en automatisk besparing på omkring 23-24 kWh/m2/år, vilket motsvarar 20-40 % av de energikrav som numera normalt gäller via Boverkets standard och många kommuners ännu hårdare krav vid marktilldelning.

Många fördelar
I jämförelse med tillförd energi från fjärrvärme har den här lösningen många fördelar. Inte minst besparingsmässigt. Fjärrvärmenäten ligger redan nära sin maximala kapacitet, då energibehovet har ökat under senare år. Energiråvara som används till fjärrvärme kommer dels från förbränning av sopor men till allt större del från biomassa. Även om biomassa är en fossilfri energiråvara så ger den en klimatpåverkan vid förbränning. Alternativa användningsområden för biomassa kan ersätta fossilbaserade klimat- och miljöbovar, t ex kan den användas som drivmedel för flygplan, tillverkning av metanol och miljödiesel samt textiler som ersätter bomull.

Fakta:
Ecoclime Group AB investerar i och utvecklar bolag med klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Bild: Evertherm SEW är produktnamnet på Ecoclimes system för spillvattenvärmeåtervinning