Nyheter

Parkeringsgarage med bollplan på taket

Bollgaraget som byggs i Ursvik i Sundbyberg är inget vanligt garage. Parkering i två plan under mark och ett övre plan i souterräng överst, med en plan för spontanfotboll och ett utegym.

Av Lars-Olof Tandberg

– Det är naturmark ovanför garaget och landskapsarkitekten ville utnyttja det. Naturmarken ramlar ner i boll- och aktivitetsytan ovanpå garaget och ger en naturlig anslutning. Området är väldigt exploaterat och det behövdes en aktivitetsyta. I stället för att ta bort byggyta för bostäder valde man att lägga den ovanpå garaget, säger Mats Nissling som är projektchef hos byggherren Bonava.

Två tredjedelar av aktivitetsytan består av en konstgräsplan för bollspel och en tredjedel är ett utegym. Tanken är att i stället för en hård och tuff miljö med betong och parkerade bilar vill man att garaget ska integreras i den omgivande naturmarken och på sätt få en yta där det är trevligt att mötas.

– Från början var planen att synliggöra berget i parkeringsplanen. Dålig kvalitet på berget gjorde det dock svårt att få till en bra konstruktion som det var tänkt från början, varför det i stället blev täta väggar med en prefabstomme i betog.

I de två undre planen är det håldäck och i det övre TT-kassetter. På så sätt har man fått en pelarlös konstruktion i parkeringsdelen, vilket gett en trafikvänlig lösning som underlättar parkering. Vid körrampen är det bärande väggar och pelare.

Längst ner i garaget finns ett teknikutrymme med en undercentral för värme och ventilation. Där finns även en pumpgrop för spillvatten och en oljeavskiljare. Garaget är uppvärmt till max tio grader.

En elnätstation som servar det omgivande området har integrerats i anslutning till det övre planet. Den har gömts bakom en träspalje, som löper längs den synliga delen av det övre planet. Spaljen döljer betongstommen och hjälper konstruktionen att smälta in i naturen.

Bollgaraget är en så kallad 3D-fastighet, med begränsning i höjd och sidled. Den övre delen med aktivitetsytan ägs av Sundbybergs kommun som även står för skötseln av den. De tre parkeringsplanen ägs gemensamt av tre bostadsrättsföreningar och en hyresfastighet.

– Området är väldigt kuperat vilket hade gjort det dyrt att spränga för garage under varje hus. I stället har flera fastighetsägare gått samman om denna lösning, förklarar Mats Nissling.

På det övre parkeringsplanet närmast infarten finns en yta för poolbilar. Den skiljs av säkerhetsskäl från parkeringen för privata bilar med en gallergrind.

– Poolbilsdelen drivs av ett separat företag och vem som helst ska kunna låna en bil där. Möjligheten att låna poolbilar kom till för att fastighetsägarna ville minska förekomsten av parkerade bilar i området.

Bollgaraget har 105 bilplatser och det finns även ett antal platser för laddning av elbilar.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av parkeringshus i Ursvik, Sundbyberg

Tidplan: juli 2018–september 2019

Byggherre: Bonava Sverige AB

Entreprenadform: Egen regi

Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter AB

Kostnad: Ca 45 Mkr

Bilden:
Bollgaraget i Ursvik har parkering i tre plan och en bollplan och en aktivitetsyta på taket.
Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter AB