Nyheter

25 procents tillväxt och solid resultatökning för AF Gruppen

AF Gruppen (AFG) levererar stark tillväxt och ett bra resultat för andra kvartalet 2019. Omsättningen steg med 25 procent till MNOK 5 863 under kvartalet, medan resultatet före skatt steg med 42 procent till MNOK 363.

AF Gruppens omsättning uppgick till MNOK 5 863 (4 692) under andra kvartalet och till MNOK 11 077 (8 575) under första halvåret. Detta motsvarar en tillväxt på 25 respektive 29 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Resultatet före skatt landade på MNOK 363 (256) under andra kvartalet respektive MNOK 590 (450) under första halvåret. Detta gav en resultatmarginal på 6,2 procent (5,5 procent) under andra kvartalet mot 5,3 procent (5,3 procent) under första halvåret. Den totala orderstocken var MNOK 23 085 (19 866) vid utgången av kvartalet.

AF Gruppen har en mycket solid finansiell ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var MNOK 284 (33) för andra kvartalet 2019. AF Gruppen hade per den 30 juni 2019 räntebärande fordringar på MNOK 753 (-609). Förändringen beror huvudsakligen på implementeringen av en ny redovisningsstandard (IFRS 16) från och med 2019-01-01. Bytet av standard resulterade i en balansering av leasingåtagandena på MNOK 888 som räntebärande nettoskuld. Förändringen påverkar inte likviditeten. Resultatet per aktie för kvartalet blev NOK 2,54 (1,53).

– Lönsamheten i koncernen är god, och vi är nöjda med den stabila tillväxten på 25 procent. Det grundläggande och pågående arbetet med att bygga en enhetlig företagskultur är viktigare än någonsin under en period med stark tillväxt. Motiverade medarbetare och en gedigen organisation är en viktig grund för att skapa långsiktiga värden. Att vi har upplevt en minskning av antalet allvarliga skador under kvartalet är glädjande, men noll skador som leder till frånvaro är och kommer att förbli vårt mål. Arbetsmiljön ska vara trygg för alla, även de som är anställda hos våra underentreprenörer, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

AF har en kompromisslös hållning till säkerhet och ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. H-värdet för andra kvartalet i år var 0,6 (0,8). För första halvåret 2019 var skadefrekvensen 1,3 (1,1).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 procent. Sjukfrånvaron låg under andra kvartalet på 3,2 procent (3,1 procent) och för första halvåret 2019 på 3,5 procent (3,4 procent).

Efter kvartalets slut offentliggjorde företaget att det ingåtts ett avtal med styrelsen för BetonmastHæhre AS om köpet av 100 procent av aktierna i Betonmast AS. Köpet kommer att göras av Betonmast Holding AS, ett företag som ägs till 66 procent av AF Gruppen och till 34 procent av ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast.

– Vår strategi har klara mål för organisk och strukturell tillväxt. Efter kvartalets slut offentliggjorde vi avtalet om att köpa Betonmast. Det blir det största förvärvet i vår historia. Betonmast har haft en enastående tillväxt sedan starten 2006 och är ett välskött företag med kompetent personal och ledning, spännande projekt, god lönsamhet samt en solid orderstock. Transaktionen kommer att stärka AF Gruppens ställning på den norska och svenska byggmarknaden, och den utgör grunden för en mycket spännande framtid för Betonmast och resten av AF Gruppen, säger Grongstad.

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:
AF Anläggning hade mycket hög aktivitet under kvartalet. Även med stark tillväxt levererar enheten en vinstmarginal som är branschledande. Projektet E18 Tvedestrand – Arendal öppnades för trafik den 2 juli, nästan fyra månader tidigare än planerat.
Det råder hög aktivitet på byggmarknaden i Norge. De flesta affärsenheterna har försäljningstillväxt och levererar goda resultat under kvartalet, speciellt AF Bygg Oslo, AF Nybygg och entreprenörsverksamheten i Bergen. Dessutom levererar renoveringsverksamheterna i Oslo starka resultat. God orderstock gör att aktivitetsnivån förväntas vara stabilt hög under 2019.
Inom Projektutveckling har försäljningen varit god med 80 (117) sålda lägenheter under andra kvartalet, där AFs andel är 37 (38). Hittills i år har det sålts 242 (172), varav AFs andel är 92 (59). Försäljningsgraden i projekt som byggstartats är 75 procent.
Inom Energi och miljö-segmentet är aktivitetsnivån i miljöparkerna lägre jämfört med samma kvartal i fjol, men lönsamheten är god. Verksamhetstillståndet för Nes Miljøpark kom i juni och AF Gruppen undersöker möjligheterna att etablera fler miljöparker i framtiden. Det är god aktivitet på flera energisparkontrakt (EPC) och det levereras positiva resultat i alla rivningsavdelningar.
Segmentet Sverige uppvisar en tillväxt under perioden på 47 procent, vilket beror på köpet av entreprenörsföretaget HMB. Den svenska byggmarknaden präglas av stark konkurrens. Marknaden för miljötjänster är bra också i Sverige.
Segmentet Offshore har som tidigare kommunicerats låg, men ökande aktivitet. Rivningsaktiviteten på Vats förväntas öka under hösten. Det är god tillväxt för projekt inom modifiering och underhåll, samt marknadsmöjligheter kopplade till elektrifiering i den marina sektorn.

Bild: AF Gruppen