Nyheter

AF Gruppen förvärvar Betonmast tillsammans med ledningen i Betonmast

AF Gruppen ASA har, via Betonmast Holding AS, ett företag som ägs till 66 procent av AF Gruppen och till 34procent av ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast, ingått avtal med styrelsen i BetonmastHæhre AS om köp av 100 procent av aktierna i Betonmast AS.

AF Gruppen ASA har, via Betonmast Holding AS, ett företag som ägs till 66 procent av AF Gruppen och till 34procent av ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast, ingått avtal med styrelsen i BetonmastHæhre AS om köp av 100 procent av aktierna i Betonmast AS. Köpet är villkorat av att budet behandlas vid en bolagsstämma i BetonmastHæhre som planlagt genomfört den 16. september. Aktieägare som representerar 66 procent av aktierna i BetonmastHæhre har åtagit sig att rösta för transaktionen. Dessutom är budet bland annat villkorat av en begränsad due diligence, samt att transaktionen godkänns av konkurrensmyndigheterna. Transaktionen förväntas vara genomförd under oktober 2019.

Betonmast-koncernen har cirka 1 000 anställda och består av totalt 16 företag i segmenten Betonmast Sverige, Betonmast Projektutveckling och Betonmast Norge. Företagen hade en omsättning på 6 942 MNOK och ett resultat på 217 MNOK i 2018.

– Betonmast har haft en enastående tillväxt sedan starten 2006 och är ett välskött företag med kompetent personal och ledning, spännande projekt, stark tillväxt och god lönsamhet samt en solid orderstock. AF Gruppen har ett långsiktigt och industriellt syfte med ägandet, och vi har för avsikt att vara en aktiv ägare. Med vårt inträde hoppas vi kunna tillföra kompetens och insikter som kan bidra till att öka värdeskapandet i företaget på kort och lång sikt. Vi anser att detta är en mycket bra lösning för företaget, medarbetarna och kunderna, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

Projektportföljen i Betonmast-koncernen omfattar allt från större bostadsprojekt till kommersiella och offentliga byggnader. Betonmast-koncernen är en viktig aktör inom byggande för den offentliga sektorn och besitter specialkompetens inom projektutveckling och partneravtal.

Budet på samtliga aktier uppgår till 2 075 MNOK. Ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast kommer att finansiera sin andel av köpet genom att tillföra 352 MNOK i eget kapital till Betonmast Holding. AF Gruppen kommer att finansiera resten av köpeskillingen genom en kombination av eget kapital och lån. AF Gruppen finansierar köpet genom AF Gruppens befintliga låneramar samt genom att göra en riktad emission på 400 MNOK, riktad mot bolagets fyra största aktieägare, OBOS BBL, ØMF Holding AS, Constructio AS och Folketrygdfondet, som tillsammans har åtagit sig att teckna alla emissionsaktier. Den riktade emissionen förväntas utföras i samband med genomförandet av köpet till en teckningskurs motsvarande börskursen vid den aktuella tidpunkten. Styrelsen kommer att underlätta för likabehandling av samtliga AF-aktieägare och kommer därför att föreslå en extra bolagsstämma som styrelsen kallar till, att en reparationsemission görs till övriga aktieägare i företaget vid tidpunkten för bolagsstämman till samma kurs som i den riktade emissionen.

AF Gruppen vill att alla anställda i Betonmast som i dag äger aktier i BetonmastHæhre ska fortsätta sitt ägande i Betonmast Holding. Efter att köpet har genomförts kommer Betonmast Holding att erbjuda dessa aktieägare aktier till samma villkor som Betonmast Holding betalar i transaktionen. Det är förväntat att AF Gruppen efter detta kommer att ha en ägarandel i storleksordning 60 procent.