Nyheter

Plan för flerbostadshus i närheten av ICA i Täfteå

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus i närheten av ICA-butiken i Täfteå. Byggnadsnämnden i Umeå kommun gör bedömningen att behovet av lägenheter är stort i Täfteå.
Detaljplanen visar sex nya flerbostadshus som blir två till tre våningar höga. Den godkända planen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.
– Det här är en plan där vi fått många synpunkter om ianspråktagandet av jordbruksmark och hur kulturmiljön påverkas. Anledningen till att vi väljer att godkänna detaljplanen är att vi ser ett stort behov av att kunna komplettera med den här typen av boende i Täfteå. Platsen är väl vald med närhet till service och kommunikationer. När det gäller kulturmiljöfrågan så är det något vi alltid tar hänsyn till när något nytt ska byggas. Den tillkommande bebyggelsen får underordna sig det befintliga, bland annat har antalet våningar anpassats, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.
Det bedrivs inget aktivt jordbruk på jordbruksmarken och just kvalitén och möjligheterna till modernt jordbruk blev en viktig fråga.
– Det här kommer aldrig att bli en bra yta för livsmedelsproduktion. Ställer vi det mot att vi kan skapa 48 lägenheter i ett bra läge i Täfteå så väger det tyngre. Det här ger möjlighet till generationsväxling, en möjlighet för äldre att bo kvar i Täfteå, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.
Beslut efter votering
Miljöpartiet ville gå på tjänstemannaförslaget som var att avslå planen. Votering begärdes som slutade med 10-1 till fördel för att godkänna detaljplanen.
– Vi är bekymrade över att man tar marken i anspråk. Börjar vi nagga i kanterna på jordbruksmark så försvinner den och blir svår att återställa, säger Jennifer Forssell (MP), ledamot i byggnadsnämnden.
Bild: Umeå kommun