Nyheter

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola.
Byggnadsnämnden i Umeå kommun har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.
– Planprocessen är igång och har visat att det finns höga natur- och rekreationsvärden i området. Vi har även strandskydd och vindkraftverk som påverkar på vilket sätt området kan utvecklas. Nu justerar vi planområdets storlek för att komma vidare, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.
För att utreda områdets lämplighet för exploatering har ett flertal undersökningar gjorts, till exempel naturvärdesinventering, fågelinventering, fladdermusinventering samt ekosystemtjänstanalys. Utöver undersökningarna har även andra allmänna intressen och värdekärnor beaktats så som frilufts- och rekreationsintressen samt kommunens riktlinjer för avstånd mellan bostäder och vindkraftverk. Dessa undersökningar har visat att planområdet har unika värden och en placering allt för nära vindkraftsparken.
Närliggande vindkraftspark
Nordöst om planområdet ligger två vindkraftsparker med totalt ett 10-tal verk. Avståndet mellan bostäder och vindkraftverk ska följa riktlinjerna om minst 1 000 meter för att undvika negativ påverkan på boendemiljöer.
– Resultatet från de undersökningar som gjorts samt närheten till vindkraftsparken i öster gör att planområdet nu måste justeras. Även om planområdet minskas är det fortfarande en stor exploatering och vi kommer parallellt med planarbetet göra en strukturutredning för att se hur området kan utvecklas i kommande etapper, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.
Bilden:
Vitt område visar tidigare avgränsning enligt planbesked. Lila visar nytt planområde.
Bild: Umeå kommun