Nyheter

Förbifart Stockholm nu inne i ett intensivt byggskede

Den nya förbifarten som är inne i ett intensivt byggskede kommer när den står klar till 2026 att binda ihop de norra och södra länsdelarna och avlasta Essingeleden samt innerstan. Den nya vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.
E4 Förbifart Stockholm är en del av Stockholmsöverenskommelsen som går ut på att knyta ihop nya spår och vägar i hela Stockholm samt på ett effektivt vis länka samman de norra och södra delarna. Projektet påbörjades 2006 och beräknas vara klart om cirka sex år från och med i år. Grundtanken med den nya leden är att minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. I dagsläget finns bara en nord-sydlig förbindelse vilket gör trafiksystemet sårbart. Tillsammans med en komplett yttre tvärled skapas nya linjer som knyter ihop vägnätet och kollektivtrafiksystemet.
På Trafikverkets hemsida står att läsa att den nya länken kommer att; ”bidra till regionens utveckling genom att binda samman flera av de regionala stadskärnorna, knyta ihop norr och söder under Mälaren, skapa nya möjligheter att resa kollektivt samt skapa en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad.” Det är ett av Sveriges genom tiderna största och mest avancerade infrastrukturprojekt med en beräknad kostnad på omkring 34,4 miljarder kronor(med 2018 års prisnivå). För att skona viktiga natur- och kulturvärden kommer drygt 18 av de 21 kilometrarna att gå i tunnel, vilket avancerar projektet i och med att en del av tunnlarna passerar under Mälaren.
Ett komplext projekt
Genom att Förbifart Stockholm i huvudsak går i tunnel påverkas stads- och landskapskaraktären så lite som möjligt. Leden märks egentligen främst vid de sex trafikplatserna i Kungens Kurva, Ekerö, Vinsta, Hjulsta, Akalla och Häggvik, där tunnlarna ansluter till befintligt vägnät på ytan. Trafikprojektet Förbifart Stockholm är uppdelat i 15-tal olika entreprenader. Projektet delas upp i två faser; en byggfas, själva anläggningsfasen, och en driftfas som innefattar alla installationer som till exempel tv-övervakning för att drifta säkerheten. Allt som allt är ungefär 1000 personer involverade i projektet på plats ute i fält samt ytterligare 250 personer på beställarsidan. Det komplexa projektet bjuder på många utmaningar varav en är att organisera och samordna alla delar.
– Det börjar alltid med människorna och för att lyckas krävs alltid en kompetent och väl fungerande organisation där informationen når ut till alla inblandade. Sedan handlar det så klart om att bygga säkert hela projektet igenom samt att övervinna de tekniska utmaningar som vi stöter på, förklarar Johan Brantmark på Trafikverket, projektchef för Förbifart Stockholm.
Och utmaningar bjuder projektet givetvis på. En av de allra största är delprojektet ”tunnel söder” vid Sätra-Kungshatt där man håller på att bygga en tunnel i berget under vattenytan där en del av sträckan går direkt under Mälaren. Här upptäckte man vid kärnborrningen på 200 meter ett hålrum av lera i berget som man inte kunnat förutse.
– Plötsligt hade vi att göra med en zon utan berg med 70 meter vatten ovanför som vi inte räknat med. Vi kunde inte flytta tunnlarna vilket gjorde att vi behövde arbeta under sex intensiva månader med att tänka ut en ny design för att kunna riskminimera och färdigställa vattenpassagen på ett säkert sätt, förklarar projektledaren för tunnel söder, Linus Levinson.
Det resulterade i att man efter att geologer tolkat berget designade in två småtunnlar om cirka 250 meter vardera till Kungshattsidan som ligger i utkanten av tunnel södra-gängets vägområde.
– På så vis kan vi nu långsamt driva arbetet framåt med huvudtunnlarna. Vi räknar med att arbeta med bergdriften i de stora tunnlarna i cirka två år till. Under tiden arbetar man parallellt med tunnlarna under Kungshatt i delprojektet tunnel söder.
– Eftersom arbetena är högst komplicerade är det skönt att vi inte står under tidspress i och med att vi arbetar med riskhantering varje dag. Mitt arbetslag befinner sig i en röd zon där kärnberget är svagare, vilket just nu är den mest känsliga och riskfyllda delen av Förbifart Stockholm.
En viktig milstople
Den vassaste kompetensen är inkopplade och GK3-granskare, doktorer likväl som professorer granskar handlingar vart tionde meter för att säkerställa projektets säkerhet. I södra Europa är det vanligare med betongklädda tunnlar eftersom de oftast inte har lika bra berg som här uppe i Norden där inlandsisen fört bort det dåliga berget på ytan förklarar Linus Levinson. Metoden går ut på att man gjuter en ny betong mot bergväggen som kan vara mellan 20 centimeter upp till en och en halv metertjocka väggar som täcker tunneln inifrån. Tekniken har tidigare även använts i Hallandsåsen bland annat. Tekniken är kostsam men kommer att krävas i projektet, frågan är bara hur lång sträcka som ska re-linas. Efter sommaren kommer man att fatta beslut i frågan. Man räknar med en livslängd på 120 år på alla tunnlar i Förbifart Stockholm.
– Vi har avslutat första zonen av tre. Vi lär oss hela tiden under processens gång och kan optimera våra arbetssätt inför etapp två. Projektet är unikt i sitt slag och det finns ingen handbok att tillgå, fortsätter Linus Levinson skämtsamt.
Trots spännande oförutsedda utmaningar har hans arbetslag redan haft anledning att fira det första så kallade genomslaget med smörgåstårta och grillfest för 200 man i E4 Förbifart Stockholm där två tunnlar går ihop vid Skärholmen och Sätradelen.
– Det är en viktig milstolpe som bland annat innebär att vi nu kan utrymma tunneln år två håll. Det underlättar också rent logistiskt eftersom vi numera också kan köra in och ut material från två håll.
Sjuttio procent av arbetet med södra tunneln är avklarat.
– Vi arbetar med en bra struktur med de bästa i Sverige och är trygga med tidplanen och budgeten. Det är ett roligt och spännande projekt där ingen dag är den andra lik, säger Linus Levinson.
Trafikplats Hjulsta södra
En av entreprenörerna som har kontrakt i projektet är Implenia Sverige AB som tillsammans med Veidekke är involverade i trafikplatsen mellan Lunda bergtunnel och Hjulsta södra där bergtunnlarna ansluter mot Johannelund och Lunda.
– Vi bygger på den delen som sammanbinder E4 med E18. Det är en stor trafikplats med cirkulation, förklarar Davy Prieur, project manager på Implenia Sverige AB.
Projektet består av 600 meter långa broar, två rampbroar om 200 meter samt tre plattbroar om 60 meter. De 200 meter långa broarna utförs i betong med trågformat tvärsnitt samt två parallella cut & cover- betongtunnlar som är 200 meter långa vardera.
– I anslutning mot Lunda i söder utförs en större bergskärning samt två kortare sektioner bergtunnel med inslagsvalv. Det inkluderar även en mittenrondell som utgör en cirkulationsplats, förklarar Davy Prieur vidare.
Själva sträckan utgör 1,3 kilometer av själva förbifarten i stort. Sträckan i sig är kanske egentligen inte så lång på det stora hela men rymmer många olika delar och teknikslag samt hantering av dammar med dagvatten och givetvis de höga kraven för bullerskydd. Det var i februari 2017 som man på Implenia blev involverade i projektet med Förbifart Stockholm.
– Vi har projekterat, utformat och dimensionerat vår projektdel utifrån vissa satta ramar och är också totalentreprenör av det här delprojektet. Efter sex månader var vi redo att påbörja arbetet på plats. Vi har stor och gedigen erfarenhet av infrastrukturprojekt och tycker det är både kul och spännande att få bidra med vår spetskompetens i det här projektet som inte är så stort för oss egentligen men däremot inrymmer många olika avancerade teknikslag.
Ett intensivt byggskede
Precis som övriga inblandade i Förbifart Stockholm understryker Davy Prieur vikten av säkerhet i det dagliga arbetet vilket är en av de större utmaningarna och kräver kompetens i alla delar och moment.
– Arbetet medför stora risker. Man måste hela tiden förstå och vara införstådd med dessa risker och komplexiteten och hela tiden arbeta förebyggande på alla plan.
Här jobbar man efter ett tajt schema i synnerhet eftersom det ska matcha med två avstängningar av Mälarbanan som också byggs åt Trafikverket som är byggherre.
– Det är en av de mest trafikerade sträckorna som vi just nu rustar upp samtidigt som trafiken rullar på. Vi har att göra med både pendeltåg, fjärrtåg och godståg som passerar här samtidigt som vi bygger broar över spåren. Vi har byggt två av dem och två återstår. Över E18 kommer vi att bygga ytterligare två broar. Två av dessa broar sträcker sig även över E18.
Projektet är inne i ett intensivt skede.
– Alla delar vi påbörjat avslutas inte helt innan vi enligt plan påbörjar något nytt, vilket ställer höga krav på planering och logistik. Just nu är vi bland annat sysselsatta med grundläggning av plattbroarna, vi spränger 20 meter bergtunnel, bygger en av huvudbroarna över E18 samt schaktar jord.
Det finns inget utrymme för misstag och projektet går också som planerat. Den största överraskningen var att marken i den 70 år gamla skogen som fanns på området var så förorenad att man var tvungen att starta projektet med ett omfattande saneringsarbete av jordmassor vilket var tidskrävande.
– Den tiden vi tappade i början har vi jobbat in och sedan dess ligger vi i fas för nästa avstängning av Mälarbanan som kommer ske i sommar under tre veckor.
Alla projekt bjuder på sina utmaningar och oförutsedda händelser vilket alla inblandade är väl medvetna om och som också är en dela av tjusningen med jobbet.
Trafikplats Akalla och Lovön
Züblin Scandinavia är man involverade i två delprojekt; Trafikplats Akalla samt Trafikplats Lovö på Ekerö. Det förstnämnda består av cirka en kilometer ny motorväg, denna del av motorvägen är i direkt anslutning till huvudtunnlarna.
– I projektet ska vi bland annat utföra 20 meter bergtunnel, 130 meter betongtunnel, ett 470 meter långt betongtråg samt 350 meter väg i öppen bergskärning. Just nu går vi in i en intensiv fas av betongarbetena där cirka 38 000 m3 återstår, samtidigt som arbeten med bergtunnel, VA, vägbyggnad och asfaltering pågår, förklarar Jesper Kallström arbetschef för infrastruktur på Züblin Scandinavia.
Projektet Lovö utgörs dels av två trafikplatser som ansluter till Förbifarten och dels en breddning av väg 261, Ekerövägen. Breddningen av vägen ska underlätta trafiksituationen för boende på Ekerö genom ett nytt körfält, ett ytterligare tunnelrör vid sidan av den befintliga Lindötunneln samt nya gång- och cykelbroar. Just nu utför man avverkning av träd på plats, utför temporära vägar och förbereder för de stora schakterna. Den största utmaningen i delprojektet tycker Jesper Kallström är att genomföra entreprenaden med hänsyn till de känsliga och natur- och kulturmiljöer- som man verkar i.
– Det är absolut en utmaning, arbetet på Lovön är inte så tekniskt komplicerat men projektet bedrivs i ett naturreservat och ligger nästan inom synhåll för Drottningholms slottsanläggning som är ett världsarv, vilket ställer höga krav på landskapsgestaltningen.
Projektet i Akalla är mer tekniskt komplicerat med både den stora spontgropen, grundvattenhanteringen och de stora kvantiteterna betong.
– Vi på Züblin är mycket stolta över att vara en del av det här unika projektet som kommer att förbättra trafiksituationen både för invånarna i Stockholm och för genomresande, vilket i sin tur bör få en positiv inverkan på miljö och klimat.
Bidra till en förbättrad trafiksituation
Nästa steg på Lovön är att utföra de stora schaktningarna inklusive förskärningen mot av- och påfartstunnlar mot huvudtunnlarna. Efter sommaren kommer drivningen av nya Lindötunneln påbörjas.
– I Akalla-projektet står vi inför en mycket intensiv kommande period med viktiga deltider framför oss. Stora delar av betongarbetena ska utföras under en kort tidsperiod. Vi ska också avsluta bergtunnelarbetena samt påbörja vägbyggnad i norra delen, förklarar Jesper Källström vidare.
Han understryker att man inom företaget är stolta över att vara en del av det unika projekt som Förbifart Stockholm är.
– Vi får vara med och bidra till att förbättra trafiksituationen för invånarna i Stockholm men även för genomresande, vilket i sin tur bör ha en positiv inverkan på miljö och klimat.
Lång erfarenhet av infrastrukturprojekt
Den 22 maj 2018 skrev man på spanska COMSA kontrakt med Trafikverket. I uppdraget ligger att designa och bygga två tunnlar om cirka 250 meter vardera vid E4:an i Skärholmen samt gång- och cykelbanor kompletterat av utomhusbelysning. Inom företaget har man mer än 125 års erfarenhet av infrastrukturprojekt i mer än 20 länder och företagets spetskompetens har visat sig vara av stort värde i projektet. COMSA har varit verksam i liknande projekt i bland annat Turkiet, Rumänien, Kroatien, Spanien samt olika länder i Sydamerika.
– Det är spännande att få vara en del av det här projektet och vi känner stort ansvar gentemot vår klient Trafikverket och Stockholms invånare. Vår ambition är att göra så liten inverkan som möjligt på trafiken på E4/E20 och berörda stockholmare samt förse vår uppdragsgivare med de absolut bästa lösningarna, säger Jorge Prego, projektledare på COMSA Sweden.
För COMSA:s del beräknas arbetet vara klart mellan 2022 och 2023.
Nya förutsättningar
Förbifart Stockholm är en pågående process som kräver gedigen kunskap, noggrann projektering och en stor dos innovation.
– Det är unikt att med ett internationellt projekt av den här kalibern centralt i en storstad så pass nära invånarna. Ändå är det långt ifrån alla som ens är medvetna om allt det vi gör eftersom de inte störs av vår verksamhet, vilket känns bra, säger Erik Lindgren, ansvarig för bergtunneldelarna i delprojekten Söder, Lovön och Norr.
För Erik Lindgrens del handlar det delvis om att lösa problem som man inte kunnat lösa på projektnivå. Det kan handla om frågor kopplade till ekonomi och kontrakt bland annat. I arbetet ingår även att länka samman inblandade parter som teknikexperter och jurister med flera. Nu är cirka 25 kilometer av de 60 som ska sprängas avklarade och i stort håller man tidplanen i arbetet med Förbifarten.
– Förbifart Stockholm ger staden och stockholmarna fortsatt god konkurrenskraft. Det kommer att gå fort att ta sig från söder till norr. Vi får en tryggare stad med ett mindre sårbart trafiksystem vilket Förbifart Stockholm kommer att oss, avslutar Erik Lindgren.
Bild: Mikael Ullén