Nyheter

Klimatfokus på stadsarkitektträff

Fredagen 12 april anordnade Norconsult årets första stadsarkitektträff. Under förmiddagen samlades närmare 80 stadsplanerare för att lyssna på föredrag på temat Sol, vind och vatten – klimataspekter i planering och byggande.
Dagen inleddes med Norconsults Marcus Rydbo som berättade om Innovationsföretagens rapport Samhällsbyggnad och klimatet och gav ett nuläge av klimathotets allvar. Efter det tog Jan Thorsson från Vårgårda bostäder vid, och berättade om det lyckade och uppmärksammade projektet att upprusta ett miljonprogramsområde till att bli självförsörjande på el. Elisabet Ebeling och Stefan Gustafsson från Länsstyrelsen berättade sedan om jordbruksmark i planeringen och hur man ska tänka vid lokaliseringsutredningar.
Efter en kort bensträckare berättade Karin Meyer från miljöförvaltningen på Göteborgs stad om hur man kan räkna på ekosystemtjänster för en tät, grön och hållbar stad. Hon följdes av Signild Nerheim och Magnus Asp från SMHI som pratade om hur man kan kartlägga värme och arbeta med vindkomfort i täta städer. Slutligen kom Ulf Moback från Göteborgs stad och visade hur Göteborg arbetar med höjda havsnivåer och älvkantsskydd.
Dagen gav en överblick över de olika utmaningar vi står inför samt metoder för att förhindra klimatförändringens påverkan. Temat genererade mycket diskussioner och gav en tankeställare över vår nuvarande livsstil.
Foto: Norconsult