Nyheter

Förvaring gasflaskor – så uppfyller du regler och krav

Hur ska gasflaskor förvaras utomhus? Var ska jag placera mitt gaslager? Vilken ventilation är nödvändig i arbetslokalen? Hur skyddar jag gasflaskorna mot mekaniska risker? Vilka regler och krav är jag skyldig att känna till? Frågorna kring gasförvaring är många. För att underlätta för dig har Denios sammanställt några viktiga punkter att hålla koll på.
Förvara gasflaskor säkert
Gasflaskor och flyttbara gasbehållare används i många branscher. Till exempel vid svetsning på verkstäder, vid laboratoriearbete eller som kylmedium i kylar och frysar. Hantering av gaser medför många faror – som på många sätt ställer högre krav på förvaringen än förvaring av farliga kemikalier. Men med rätt kunskap kan riskerna effektivt minimeras. Denios har sammanställt några användbara tips åt dig.
Daglig hantering eller lagring: Var uppmärksam på skillnaderna!
På företag måste gasflaskor hanteras och förvaras på ett säkert och korrekt sätt. Det är viktigt att skilja på om flaskorna lagras för framtida användning eller om flaskorna används i daglig hantering. Riskaspekterna är olika och i den dagliga hanteringen är risken för tillbud mycket högre.
Tänk på att:
Antal gasflaskor i den dagliga hanteringen ska vara begränsat till den mängd som behövs för en kort tids användning, resterande gasflaskor ska lagras på en säker plats. Tänk på följande i den dagliga hanteringen:
… rätt mängd gasflaskor på rätt plats. Minimera antalet flaskor i den dagliga hanteringen.
… på arbetsplatser för manuell hantering använd: gasvagn/transportvagn.
… på lastbryggor eller -ytor för snabb borttransport, använd transportställ och spännband.
… risker i utställningslokaler för visning av produktsortimentet.
Det är den säkerhetsansvariga för verksamheten som ansvarar för att detta följs. Vad som är rimligt för det dagliga arbetet.
Vid lagring av gasflaskor skiljer man på lagring inomhus respektive utomhus. Här måste allmänna säkerhetsföreskrifter följas samt särskilda säkerhetsföreskrifter. Nedan tar Denios upp några av de viktigaste kraven.
Grundläggande säkerhetsföreskrifter för gasflaskor
Gasflaskor kan vid felaktig förvaring utgöra en stor fara – till exempel genom okontrollerat läckage av gaser till följd av skador på gasbehållaren eller explosion vid exponering av höga temperaturer. Därför måste gasflaskor i allmänhet skyddas från 5 saker:
Gasflaskor måste skyddas mot stark värme
Gasflaskor får inte utsättas för brand
Gasflaskor måste skyddas mot korrosion
Mekaniska skador måste förhindras
Obehöriga får inte vistas på lagret
Krav på placering av gasförvaring
Beträffande placeringen av lagret för gasflaskor bör hänsyn tas till följande: Förvaring i trapphus, trånga passager eller genomfarter, garage, arbetslokaler och utrymmen under jord är förenat med höga risker och är direkt olämpligt. Gasflaskor får inte placeras i trafik- och utrymningsvägar. Ett lager för förvaring och hantering av gasflaskor får heller inte vara i anslutning till allmän trafik. Obehöriga får inte vistas på gaslagret. Gaslagret ska hållas låst och förbudsskyltar ska sättas upp. Skyddsområden ska beräknas och märkas upp med hänsyn till den fara som gasen utgör (t.ex. EX). Vid behov ska även utrustning som används i skyddsområdet vara i ex-klassat utförande.
Säkerhetsavstånd på fem meter
Ett säkerhetsavstånd på minst fem meter måste upprätthållas till anläggningar och anordningar som kan orsaka faror såsom kraftig temperaturväxling. Viktigt: Skyddsområdet får inte omfatta angränsande fastigheter eller allmänna trafikytor. Det får inte finnas några gropar, avlopp, golvbrunnar eller källartrappor i skyddsområdet. Vid förvaring av brandfarliga gaser gäller dessutom: Inga antändningskällor i skyddsområdet. Det ska finnas en brandsläckare lättillgänglig. I lagerutrymmen för brandfarliga gaser måste det finnas minst en dörr som leder ut.
För gemensam förvaring av olika gastyper utomhus finns inga restriktioner. Det finns dock restriktioner för samförvaring i rum – speciellt vid lagring av brandfarliga/oxiderande/brandfrämjande och akut toxiska resp. giftiga gaser. Var allmänt observant på lämpliga säkerhets-avstånd mellan de olika gasflaskorna enligt din riskbedömning.
Förhindra mekaniska faror
För att förhindra mekaniska faror ska tryckgasflaskor alltid förvaras stående. Det är strängt förbjudet att förvara gasflaskor med flytande gas liggande. Gasflaskorna måste under alla omständigheter förvaras på ett sådant sätt att de står stabilt och säkras mot rullning, tippning och fall från höjd. Faror för fordon eller annan utrustning måste uteslutas. Här kan det till exempel vara idé att installera lämpliga påkörningsskydd. Se till att ventilerna på gasflaskorna är säkrade med skyddskåpor och vid behov med låsmuttrar. Inga gasflaskor får fyllas på eller på annat sätt underhållas inom lagret.
Förvaring av gas utomhus
I regel är lagring av gasflaskor utomhus det bästa alternativet – eftersom tillräcklig ventilation kan genomföras på ett naturligt sätt. Skyddsavståndet för intilliggande anläggningar som utgör risk för fara (t.ex. lager med brandfarliga ämnen), är minst 5 m. En skyddsvägg på 2 m av brandisolerat byggmaterial kan ersätta säkerhetsavståndet. Gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare för uppställning utomhus erbjuder här optimala villkor för säker och lagstadgad förvaring av gasflaskor. Skåpen och behållarna har sidoväggar av nätgaller eller ventilationsöppningar i väggarna som möjliggör naturlig ventilation. Taktäckning ger ett tillräckligt väderskydd. Många gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare är dessutom försedda med spärrar eller säkerhetskedjor, som effektivt hindrar gasflaskorna från att falla. Ytterligare en fördel: Gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare är i regel låsbara och uppfyller därmed kravet på ett lager som är skyddat mot obehörig åtkomst.
Förvaring av gas inomhus
Förvaring och hantering av gasflaskor inomhus är optimalt av flera skäl, men inte alltid genomförbart. Med skyddsåtgärder på plats är det möjligt att förvara gasflaskor i byggnaden. Förutom tillräcklig ventilation måste bland annat även följande krav vara uppfyllda:
Förvaringsutrymmets tak, skiljeväggar och ytterväggar måste vara brandskyddande.
Förvaringsutrymmena ska vara åtskilda från intilliggande utrymmen med självstängande brandklassade dörrar.
I lagerlokaler för brandfarliga gaser får endast elektiska system och utrustning i ex-klassat utförande användas.
Golvet måste också vara tillverkat av ett material som är flamsäkert.
Mellan gasflaskor med farliga gaser och gasflaskor med brandfarliga gaser måste det i lagerutrymmen vara ett avstånd på minst 2 meter.
Det får inte finnas några gropar, avlopp, golvbrunnar eller skorstensöppningar i förvaringsutrymmena.
Avståndet mellan tryckgasflaskor till radiatorer och liknande måste vara minst 0,50 m.
Vilka regler gäller för ventilation?
Gasskåp för gasflaskor måste vara permanent ventilerade. Följande luftväxling krävs vid förvaring av gasflaskor enligt SS-EN 14470-2:
Brandfarliga och oxiderande gaser: luften måste bytas ut minst tio gånger/h
Giftiga och mycket giftiga gaser: minst 120 luftväxlingar/h
Förvaring av gas i arbetslokalen
Tryckgasbehållare får endast förvaras i arbetslokaler i lämpliga brandsäkra skåp med ett brandmotstånd på minst 30 minuter. DENIOS brandsäkra gasskåp för gasflaskor, som är typgodkända enligt SS-EN 14470-2, erbjuder säker lagring av gasflaskor i arbetslokaler. I dessa skåp får man förvara tryckgasbehållare med olika gaser samtidigt och de kan anslutas för tömning. Det finns ingen begränsning av antalet. I detta avseende ska säkerhetsavstånd som annars tillämpas för brandfarliga och oxiderande gaser (t.ex. acetylen och syrgas) vid lagring i ett brandsäkert skåp inte tillämpas.
Brandsäkra skåp för gasflaskor är, beroende på storleken, utrustade med brandskyddstekniskt godkända genomföringar i skåpets tak, vilket gör det möjligt att tömma gasflaskorna på gas via motsvarande tryckreduceringar. I utrymmen under jord får man högst förvara 50 fyllda gasflaskor om dessa förvaras i t.ex. brandsäkra skåp som uppfyller kraven enligt SS-EN 14470-2. Skåp för gasflaskor Typ G90 har den senaste tekniken och möjliggör enkel lagring, idrifttagning, tömning och förvaring av gasflaskor i arbetslokalen.
Bild: Denios