Nyheter

Bostadsrättsföreningens lekplats – en fara för barnen

Våren är i full blom och barnen flockas kring lekplatser på innergårdar runt om i landet. Men vilket ansvar har egentligen bostadsrättsföreningen när det kommer till det gemensamma utrymmet?
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB listar vilka reglercsom gäller kring lekplatsen samt hur den bäst tas om hand inför säsongen.
Årstiden för utomhuslek är här och efter en lång vinter som slitit på material och ytskikt är det hög tid att se över bostadsrättsföreningens lekplats. Sverige har särskilda bestämmelser för hur en lekplats ska se ut för att uppfylla uppsatta säkerhetskrav. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB redogör för vilka regler som gäller kring bostadsrättsföreningens lekplats och tipsar om rutiner som bör inrättas.
– Börja med att välja ut en person i styrelsen som ansvarar för lekplatsen, det hjälper om någon äger
uppgiften. Sätt därefter tydliga rutiner för skötsel och årliga funktions- och säkerhetskontroller. Se även till
att förvara all dokumentation om lekplatsen på ett lättillgängligt sätt, framförallt vid byte av styrelse. Sist
men inte minst, instifta en underhållsplan med såväl kort- som långsiktiga åtgärder för lekplatsen, det
minskar risken för olyckor och oväntade kostnader, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
En bostadsrättsförenings lekplats upplevs ofta som ett tryggt utrymme. Risken är därför att föräldrar
inte alltid har lika stor koll på eller uppsikt över barnen om de ger sig ut på gården på egen hand. Därför
är det extra viktigt att se till att lekplatsen lever upp till befintliga säkerhetskrav.
– Bostadsrättföreningen har som fastighetsägare det yttersta ansvaret för att lekplatsen upprätthålls och att utrustningen är säker. Trots detta är skötseln av dem ofta eftersatta. Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör utföras av en person med rätt kompetens och dokumenteras så de kan verifieras vid behov. Förutom säkerhetsbesiktningar bör regelbundna rutinkontroller, för såväl utseende som funktion även genomföras. Extra viktigt är det att se över alla delar som utsatts för påfrestningar under vintern, avslutar Stefan Lindberg.
SBC listar bostadsrättsföreningens ansvar för lekplatsen:
• I plan- och bygglagen anges krav på friytor för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser ska
underhållas för att begränsa risken för olycksfall.
• I Boverkets föreskrifter finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter. Detta
gäller främst vid nybyggnad, nyanläggning och ändring av lekplatser. Underlaget för gungor och
klätterställningar ska vara stötdämpande och fasta lekredskap ska installeras så att risken för
personskador begränsas.
• Produktsäkerhetslagen kräver att varor och tjänster som en bostadsrättsförening tillhandahåller ska
vara säkra. Produktsäkerhetslagen gäller för alla befintliga lekredskap, oavsett hur gamla de är.
• Europastandarder innehåller krav på stötdämpande underlag för lekredskap.
Bostadsrättsföreningen måste kunna visa en teknisk dokumentation för tillsynsmyndigheten (kommunens byggnadsnämnd eller Konsumentverket), exempelvis ett godkänt provningsprotokoll på att produkten är säker. Det kan exempelvis gälla vid egentillverkning av lekredskap, såsom en gunga eller klätterställning.