Nyheter

Takläckor orsakar flest byggskador i Sverige

Läckande tak är både det vanligaste och dyraste byggfelet, enligt Boverket. Att skärpa kraven i branschen är en viktig åtgärd men beställarna måste också börja sätta kvalitet framför pris, menar Mats Kias, VD på Hagmans Tak Sverige AB.
I december lyste rubriken svart i otaliga medier: ”Byggfel kostar 50 miljarder kronor årligen”. Nyheten bottnade i Boverkets rapport kring byggskador vid nybyggnation och renovering. Den enorma summan väckte uppståndelse men Hagmans Tak vill uppmärksamma en viktigare uppgift från rapporten – att läckande tak är det vanligaste byggfelet.
– Det här är ett konkret problem för vår bransch att ta tag i. Vi måste kollektivt ta ansvar för kvaliteten i vårt hantverk, det är i alla aspekter en hållbarhetsfråga, säger Mats Kias, VD på Hagmans Tak.
Boverkets kartläggning ger en tydlig bild: omkring en fjärdedel av alla byggskador uppstår vid läckage genom platta tak, terrassbjälklag, gårdsbjälklag och fasad. Även ekonomiskt är takläckagen allvarligast, enligt rapporten. Statistik från Gar-Bo visar detsamma, av 5000 anmälda skador under perioden 2010–2015 var 14 procent av skadeanmälningarna relaterade till yttertak. De byggskador som anmäldes var exempelvis läckage på vind och läckage vid takfönster.
Boverkets rapport berättar vidare att felen vanligtvis uppstår under produktionsskedet och de oftast upptäcks först efter garantitidens utgång. Vad värre är – de tillfrågade branschaktörerna tror att skador som orsakas av läckande tak kommer att öka.
– En sådan oro kan vi inte acceptera. Här finns ett tydligt incitament för branschen att kraftsamla och leda utvecklingen i rätt riktning. Vi kan gemensamt ställa större krav på landets hantverkarutbildningar och skapa fler lärlingsplatser. Det vilar också ett ansvar på oss företag att fortbilda våra medarbetare. På Hagmans jobbar vi kontinuerligt med att vidareutveckla våra montörer och vi säkerställer att våra nyanställda får en trygg kunskapsbas att utgå från, men tyvärr ser det inte ut så hos alla kollegor i branschen, säger Mats Kias.
– Vi måste också göra det tydligt för våra kunder att det inte finns några genvägar att ta, att välja billiga material blir alltid dyrt till slut.
Såväl projektörer som entreprenörer, besiktningsmän och försäkringsbolag efterfrågar certifieringar för att säkerställa kompetens och vägleda beställare till kunniga leverantörer.
– Det finns redan i dag en TIB-auktorisering skapad av vårt branschorgan Takentreprenörerna vilken ställer höga krav kring vårt kvalitets- och kompetensarbete. För Hagmans Tak är det en självklarhet att vara auktoriserad, liksom att sträva efter att ISO-certifiera våra verksamheter, det garanterar vår seriositet, och jag skulle önska att alla branschkollegor strävade efter detsamma. Men här vilar också ett ansvar hos beställaren – det går att ställa kvalitetskrav i upphandlingen.
De som intervjuats i rapporten efterlyser också en ökad yrkesstolthet och större kvalitetsmedvetenhet hos hantverkarna.
– Jag skulle vilja hävda att det är pudelns kärna. På Hagmans Tak är medarbetarna stolta över sin skicklighet, det arbete de utför och materialen vi väljer. Det är också ett kriterium när vi söker nya entreprenörer som vill ansluta sig till oss, som just nu i framför allt Göteborgsområdet med Borås, Trollhättan och Vänersborg samt i Dalarna. Stoltheten har vi aldrig kompromissat med, för oss är det en avgörande framgångsfaktor, säger Mats Kias.